Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България предупреждава за неизбежна последица от прилагането на предложените промени в Закона за устройството на територията - преустановяване на развитието на морските общини, тъй като летният туризъм би бил сериозно засегнат.

Промените ще доведат до финансови и административни препятствия, съвременният бизнес ще бъде поставен под постоянна заплаха, която поставя под неоправдан риск значителните по размер вложени инвестиции, развитието на туристическите услуги и насърчаването на лоялната конкуренция. Това е записано в писмо на ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България до председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно са моуправление.

Според работодателската организация законопроектът предвижда реформи, изразяващи се в ограничаване дейността на микробизнеса. Регламентирането на максимално допустимите размери на преместваемите обекти не е съобразено с различните видове търговски дейности в тези обекти, с което значително ще се ограничи търговската дейност, смятат от Асоциацията.

Според организацията ограничението за брой модули в един имот би довело до заобикаляне на закона. Затова от Асоциацията посочват, че ограничението би следвало да бъде обвързано с площта на имота. Житейски нелогично е, например, в имот с площ от 5 000 кв. м да има поставени три обекта и в имот с площ от 50 кв. м също да има поставени три обекта. Тази промяна би довела до иницииране на процедури за разделяне на имоти на по-малки такива, се изтъква в писмото.

За работодателската организация е неприемливо да не е предвидено разграничение дали за даден поземлен имот има влязъл в сила подробен устройствен план или за същия има друго градоустройствено отреждане. В предлаганите текстове също не се прави разграничение между териториите - дали се отнася за градска среда, курорт с национално значение, селище, се изтъква в писмото и се дават за пример морските плажове - имоти, които непрекъснато се влияят от различни фактори.

Предвиденият 6-месечен срок от влизането в сила на промените за привеждане в съответствие на преместваемите обекти и прилагането на новите разпоредби за обектите на морските плажове, ще доведе до значителни материални вреди, както за бизнеса, така и за държавата, смятат още от Асоциацията и настояват за допълнителни гаранции за унифицирано прилагане на изискванията на закона.