От участвалите в анкетата на Националния статистически институт /НСИ/ нефинансови предприятия 34.7 на сто посочват, че през юли са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с юни, 46.5 на сто са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 18.4 на сто е имало увеличение.

Анкетното изследване "Нефинансови предприятия" е направено в периода от 4 до 17 август, като на случаен принцип са избрани 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети. Участието в изследването е доброволно, като в периода на събиране на данни е била предоставена информация от 1 318 предприятия (35 на сто от включените в извадката) с приблизително 79.5 хиляди наети в тях хора.

Разпределението по икономически дейности показва, че 44.6 на сто от фирмите в икономически дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този относителен дял е 37.6 на сто, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" и "Строителството" - съответно по 32.8 на сто.

По отношение на наетия персонал 23.4 на сто от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на "платен отпуск", следват "неплатен отпуск" - 12.7 на сто, и "дистанционна форма на работа" - 10.7 на сто. Освобождаване/съкращаване на наети са извършили 7.9 на сто от участвалите в анкетата предприятия.

За следващия месец 93.4 на сто от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3.4 на сто - че ще преустановят временно дейността си, а 1.4 на сто - че ще прекратят дейността си.