Политиките за климата и околната среда са хоризонтална политика, която трябва да присъства във всички министерства. За кои политики в сферата на екологията се споразумяваха от "Продължаваме промяната", БСП, ИТН, "Демократична България"? Какво пише в коалиционното споразумение, което дава много добри намерения, но вече е ред на действията. В сферата на околната среда също са посочени политиките, които както каза председателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, ще изпълнява всеки министър независимо кой е той. И в тази сфера се предвижда нулева толерантност към корупцията.

На първо място е затваряне на наказателните процедури и дела в сектор "Околна среда" максимално бързо и с всички необходими мерки. Създаване на условия за биоикономика и устойчиво развитие, достъпът до чиста питейна вода е основно човешко право. Важен акцент е участие на гражданското общество при вземането на решения.

Приоритет е създаването на ефективен механизъм за мониторинг и контрол върху изпълнението на Оперативна програма "Околна среда". Новият министър трябва да въведе Зелен кодекс в държавните институции - зелени обществени поръчки, СУОС, използване на автомобили с ниски нива на емисии и политика за младежта в сферата на околната среда.

Общите приоритети включват още да се постави на фокус връзката между околната среда и доброто здраве, устойчиво управление на горските и природни ресурси, използване на природата като конкурентно предимство.

Какво предвижда коалиционното споразумение по секторите на околната среда?

В сферата на климата е важно да се приложат мерки за преход към нисковъглеродна икономика, да се създадат условия за развитие на нисковъглеродна енергетика, транспорт и земеделие. Ще се въведат индикатори за въглероден отпечатък и ще се приложат като хоризонтален принцип.

Коалиционното управление си поставя за цел да дигитализира управлението на горите, да подобри възможностите за контрол и сигнализиране от граждани.

Топ приоритет в сферата на въздуха е постигане на качество на атмосферния въздух в пълно съответствие с европейските норми и избягването на нови наказателни процедури. Важен акцент ще е засилване на контрола върху индустриалните източници на замърсяване и включване на адекватни санкции. И още: икономически мерки и нови контролни механизми за управление на замърсяване от газове; да се работи за създаване на условия за зареждане на електромобили, разработване на финансови инструменти, данъчна политика и такси за насърчаване на МПС с ниски емисии. Трябва да се направи анализ на целесъобразността от въвеждането на зони с ниски емисии и забрана за МПС с високи емисии в тези зони. 

В областта на водите се залагат мерки и контрол за предотвратяване на екологични рискове като пресъхване, наводнения и заливания - адекватно управление на водните ресурси и хидротехническите съоръжения. Предвижда се още: методическа помощ и мерки за контролиране и поддържане на сигурността на хвостохранилищата в страната; нов закон за ВиК, след изготвяне на Националната стратегия за управление и развитие на водния отрасъл; създаване на защитени акватории, вкл. в Черно море и поречията, съгласно европейските политики; устойчиво управление и доизграждане на канализационна система.

Властта планира рязко повишаване на броя точки за разделно събиране, одит на организациите за разделно събиране, насърчаване на разделяне на отпадъците при източника.

Ще се изгражда модерна система за устойчиво управление - разделяне, премахване на анонимността и прилагане на принципа "замърсителят плаща", вкл. чрез законови промени.

Друга планирана политика е въвеждане на депозитна система - клиентът плаща за опаковка и получава възстановяване на плащането при връщане на опаковката

Много мерки са посочени по отношение на почвите: сред тях - преодоляване на неизпълнението на нитратната директива; актуализиране на националния почвен регистър; оценка на състоянието на почвите по места и осъвременяване на картата на уязвимите към нитратно замърсяване зони, с цел опазване на подпочвените води.

Предвижда се създаване на специализирана структура за управление на защитени зони и територии, вкл. органи за управление на Натура 2000, с подходящ административен и финансов капацитет. Ще бъдат обявени всички забавени досега защитени зони от Натура 2000; ще се създаде регламент за защита на уличното озеленяване и градски гори; ще се разработят и приложат планове и мерки за управление на всички защитени зони, природни и национални паркове, както и ще се приложат вече разработените планове за действие за изчезващи видове и разработването на нови при нужда.

3e-news.net