Обвързване на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд с минималната работна заплата, а именно 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев. Това предвижда проект на постановление на МС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации. Срокът за обсъждане е до 11 юни.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Размерът на минималното почасово възнаграждение за нощен труд не е променян от 2007 г., когато минималната работна заплата за страната е 180 лв., а минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд е 0,25 лв., което представлява 0,139 на сто от минималната работна заплата (МРЗ), пише в доклада на социалния министър.

За периода от 2007 г. до 2020 г. размерът на минималната работна заплата е нараснал 3,39 пъти. Същевременно минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение е без промяна, като през 2020 г. размерът му е 0,04 на сто от минималната работна заплата.

С предложения механизъм се запазва приетото процентно съотношение между МРЗ и минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение от една страна, а от друга - се гарантира актуализирането му в съответствие с растежа на МРЗ. 

Наред с това, според данни на Евростат, за периода 2008-2019 г. е отчетено повишаване на хармонизирания индекс на потребителските цени от 26 процента, което на практика допълнително води до намаляване получаваното възнаграждение за нощен труд, се посочва още в доклада.

С предложения механизъм се гарантира актуализирането на обезщетението.

"Следва да се вземе под внимание, че установеният размер в трудовото законодателство за нощен труд е минимален и с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор може да се определя по-висок размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд", се отбелязва в доклада.

В него пише още, че се запазва възможността за договаряне на по-високи размери между страните по трудово правоотношение или чрез механизмите на колективното трудово договаряне. Това, според МС е добра възможност за стимулиране на социално-икономически постижения чрез развитие на социалния диалог.

Предложеният проект на акт на МС няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, се казва още в доклада.

Увеличението: Не 10 пъти, но все пак 4

Преди близо две години президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов настоя от името на синдикалните членове за десеткратно увеличение на парите за нощен труд - само това би било справедливо за 400-те хиляди човека, които системно полагат нощен труд.

"На годишната конференция на Международната организация на труда в българския доклад включихме тази тема и уведомихме целия свят, че в България нощният труд се плаща по 12 евроцента на час - нещо което е абсурд", каза в средата на юни 2018 г. Димитър Манолов.

Наскоро министърът на труда и социалната политика Деница Сачева заяви, че сред социалните партньори (включително работодателите) има съгласие за повишаване възнаграждението за нощен труд до не по-малко от 1 лев за час.