Само около 15% от ресурсите на находищата на минерална вода в България се използват регламентирано или около 950 литра/в секунда, при общ дебит от всички минерални извори от около 6800 литра/в секунда. Това съобщиха за 3eNews от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). От там уточниха, че България разполага със значителен потенциал за използване на минералната вода на първо място за питейно-битови цели, лечение, СПА, отдих, спорт, отопление и др.

На територията на страната има повече от 220 находища на минерални води, уникални по своя състав и свойства с възможности за различно приложение. Природните условия, в които се формират минералните води, допринасят за изключително разнообразния им състав, свойства и температура, която у нас е от около 13°С до 98°С.

От това богато разнообразие на минерални води, 102 находища са изключителна държавна собственост, а останалите - публична общинска собственост, проучени от които са 48.

Голямата промяна в управлението на ресурсите започва през 2010 година

С измененията на Закона за водите през 2010 г. са създадени предпоставки за децентрализация на управлението на минералните води - изключителна държавна собственост. Създава се възможност държавните находища на минерални води - изключителна държавна собственост да бъдат предоставени безвъзмездно на общините за стопанисване и управление за срок от 25 години.

С тези нормативни промени, се дава възможност на общините да използват минералните води освен за СПА и балнеотуризъм, също така и за хидрогеотермална енергия - например отопление или оранжерийно производство.

В момента 30% от водата се ползва за лечебни цели, само 5% за бутилиране

По данни на МОСВ, в момента само 5% от ресурса на утвърдения технически възможен дебит на водовземните съоръжения е предоставен за бутилиране, приблизително 3 % за питейно-битово водоснабдяване. И повече от 30% за лечебни и други цели, включително и използването й като източник на хидрогеотермална енергия.

Според МОСВ, добри примери за пълноценно използване на минералните води са находища "Хисаря", "Девин", "Беденски бани", "Белчински бани", "Павел баня", "Велинград-Чепино", "Баня Разложко", "Стрелча", "Шипково", "Хасковски минерални бани", "София-Панчарево", "Огняново-Гърмен", "Добринище" и много други, за които освен за СПА и балнеотуризъм, профилактика, спорт, рехабилитация, лечение, минералната вода се използва и за отопление.

Ограничения за ползване има, ако са свързани единствено с изискванията за качеството на водата за съответната цел - например, не може да се предостави водата за бутилиране, ако по качество не отговаря на изискванията за вода за питейни цели. Ограничения съществуват и във връзка със спазването на приоритетите за ползване на минералната вода - и най-вече ползването й за лечение и профилактика. Не се допуска засягане на ползването на минерални води за лечение и профилактика чрез разрешаване на други ползвания, включително и чрез концесия. Приоритетно се вземат предвид необходимите количества за лечебните заведения за болнична помощ и количествата за пиене и водоналиване от гражданите, коментират експертите.

Потенциалът на водата за отопление зависи от всяко находище поотделно

както на водовземните съоръжения и на състава на минералната вода, уточняват от МОСВ. Количествата минерални води с температура в диапазона 40 - 98°С биха могли да се използват чрез топлообменници и за отопление. Например за находища изключителна държавна собственост - 1248,7 л/сек или повече от 50 % от технически възможния дебит на съоръженията. А за находища публична общинска собственост - 96,5 л/сек или 22% от технически възможния дебит на съоръженията.

При избора, дали минералната вода да се ползва за туризъм или за производство на енергия, водещ критерий е качеството на минералната вода съгласно балнеологичните оценки, за издаването на които Министерство на здравеопазването е компетентният орган.

Примери, които биха могли да се дадат за ефективното използване на геотермална енергия на минералните води са находищата: "Сандански", "Велинград- Каменица", "Драгиново", "Симитли", "Рупите- м.Кожух", "Благоевград", "Сапарева баня", "Стралджа", "Левуново", "Ерма река". От тези находища са предоставени права за ползване на минерална вода за отопление и оранжерийно производство.

Използването на ресурса е въпрос от една страна на включването на определени мерки в плана за развитие на съответната община, и от друга - на бизнес инициатива и наличието на инвестиции.

3e-news.net