"Спрете пандемията: Безопасността и здравето на работното място могат да спасят живот" - такъв е призивът на Международната организация на труда (МОТ) в Световния ден за безопасност и здраве при работа - 28 април. Поводът е обявената пандемия от COVID-19, но целта на кампанията е да се повиши информираността за възможните действия за борба с огнищата на инфекциозни заболявания на работното място и превенция на риска от разпространението им, съобщи Главната инспекция по труда (ГИТ).

От МОТ обръщат внимание, че наред с нарастващата загриженост за опазване живота и здравето на работещите поради увеличаващия се брой на заразени с вируса, трябва да се обмислят мерки и по отношение възобновяването на дейността на предприятията по начин, който ще гарантира, че връщането на работа няма да доведе до ново разпространение на вируса.

"Нуждаем се от специални мерки за защита на милионите здравни работници, на други работници, които ежедневно рискуват собственото си здраве за нас", категоричен е генералният директор на МОТ Гай Райдър.

Рискът за живота и здравето на работещите в условията на пандемия измести предварително обявената тема, върху която МОТ планираше да обърне специално внимание в Световния ден за безопасност и здраве при работа през 2020 г. - "Безопасна и здравословна среда на работните места, свободна от насилие и тормоз". Въпреки това на страницата на организацията остават достъпни технически продукти и рекламни материали за превенция на насилието и тормоза на работното място.

Пандемия и тормоз на работното място

Пандемията от своя страна извади на дневен ред един от аспектите на тормоза на работното място - принудата. В Инспекцията по труда редовно се търси консултация от работници и служители, които твърдят, че са принуждавани да разписват против волята си документи със задна дата, които отнемат права, искания за неплатен отпуск, прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, платежни документи за изплатени обезщетения, които не са получени. В същото време те отказват да подадат писмени и неанонимни сигнали, като твърдят, че се притесняват, защото работодателят им е обещал след кризата отново да ги наеме или да ги запази на работа.

ГИТ напомня, че когато работниците и служителите положат подписа си под документ, с чието съдържание не са съгласни, ограничават и възможността си да защитят правата си чрез контролните органи на Агенцията или по съдебен ред.

Безопасност на труда - и при новите условия

На 28 април се отбелязва и Международният ден на загиналите при трудови злополуки. ГИТ напомня, че в условията на пандемия работодателите трябва да спазват задълженията си за осигуряване на безопасност и здраве при работа, свързани с други рискове, а работещите не трябва да подценяват спазването на правилата.

Въпреки намаления обем на работа на предприятията и по-малкото работещи в резултат на това, по време на извънредното положение бяха регистрирани няколко трудови инцидента, включително довели до смъртен изход, които са били напълно предотвратими, отбелязва ГИТ и посочва причините:

  • падане от височина,
  • попадане под напрежение,
  • нараняване с режещи машини

Част от тези причини, довели злополуки, можеше да бъдат предотвратени при инструктиране и обучение на персонала, предприемане на нужните мерки за обезопасяване, спазване на правилата от работниците и осъществяване на ефективен контрол за това от страна на работодателите, подчертава ГИТ.

От Изпълнителна агенция ГИТ отчитат, че при около 180 000 установени нарушения за година, почти половината са на нормите, регламентиращи осигуряването на здраве и безопасност при работа. За всяко от тях са предприети мерки за отстраняването му, което неминуемо води до подобряване условията на труд и до предотвратяване на трудови инциденти, до които нарушението би могло да доведе, ако не е било отстранено.

По какви проекти работи ГИТ

По проект "Превенция за безопасност и здраве при работа" са разработени и интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска за 40 икономически дейности, които позволяват на работодателите сами със собствени средства да оценят рисковете в своите предприятия и да предвидят мерки за тяхното минимизиране.

Помощник-инспектори по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ" пък са на разположение на работодателите, за да им демонстрират функционалностите на инструментите, които в момента се актуализират. И двата проекта са финансирани по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.