Филип Морис Интенешънъл (ФМИ) представи интегрирания си годишен доклад за устойчиво развитие на компанията за 2021 г. Той отчита съществен напредък в трансформацията й за постигане на "Бъдеще без дим" и бележи нови цели и стратегии на пътя й на трансформация към бездимни продукти.

Докладът "Транформация за добро бъдеще" има нова декларация за намерение с обновена оценка на същността на показателите за устойчиво развитие на компанията. С нея се преформулира и надгражда стратегията и пътната карта с цели до 2025 г., които трябва да изпълни, по пътя на заложената трансформация за спиране на производството на цигари.

"Устойчивото развитие и добрите бизнес резултати са свързани и се подкрепят взаимно. Филип Морис Интернешънъл е поела твърд ангажимент да работи като агент на промяната и да има положително въздействие върху обществото. Нашият бизнес трябва да предлага ефективни алтернативи на пълнолетните пушачи в сравнение с това да продължат да пушат. За да постигнем това, се фокусираме върху потребителите, технологиите, науката и иновациите. Разширяваме своята дейност в области отвъд никотина и тютюна, като здравеопазване и подобряване качеството на живот, с поглед към дългосрочното развитие", споделя главният изпълнителен директор на компанията Яцек Олчак.

Данните, науката и фактите говорят по-силно от думите и на тях се основават нашите действия, казват още от Филип Морис Интернешънъл и посочват, че досега 15,3 млн. души по света вече са спрели да пушат с помощта на бездимните изделия. Компанията отчита общо 21,7 млн. пълнолетни потребители на иновативните си никотинови продукти без горене, продажбите на които вече формират близо 30% от нетните й приходи.

Интегрираният доклад за устойчиво развитие на ФМИ дава информация и за добрите практики в държавите, които умело вървят към освобождаване от цигарения дим - като Япония, където навлизането на бездимни продукти на пазара е значително, и Великобритания, където намаляването на вредата от тютюнопушенето чрез използване на бездимни алтернативи е държавна политика.

Напредъкът в трансформацията на ФМИ към бездимни продукти не са изненада, защото макар и да е една от старите традиционни тютюневи компании, новият й интегриран подход за устойчиво развитие и трансформация за бездимно бъдеще я прави уникален бизнес модел, в който добрите управленски решения вървят с оценка за същественост, с грижата за въздействието на продуктите й върху здравето на хората и екологията.

Сара Бостуик, глобален ръководител на отдел „Връзки със заинтересованите страни за устойчиво развитие“ във Филип Морис Интернешънъл

"Трансформацията на Филип Морис Интернешънъл не се свежда само до замяната на един продукт с друг, а представлява преобразяване на цялата верига от ценности на компанията. Това налага да преформулираме бизнес модела си, което носи нови предизвикателства, но в същото време предлага и нови възможности. През 2022 г. добавихме към целите на компанията разширяването на дейността ни към продукти за подобряване качеството на живот и такива в областта на здравеопазването, което би имало положителен ефект върху обществото. Истината е, че можем да постигнем целта си за бъдеще без дим, само ако сме заедно - с потребителите, регулаторите и обществеността", каза пред българските медии в пряка връзка от Ню Йорк Сара Бостуик, глобален ръководител на отдел "Връзки със заинтересованите страни за устойчиво развитие" (Head of Sustainability Stakeholder Engagement) във Филип Морис Интернешънъл.

Вътрешно и външно проучване на ФМИ показва, че най-важната съществена тема, която излиза като показател, върху която компанията трябва да се съсредоточи и работи, е въздействието на продуктите й върху здравето на хората т.е. намаляване на вредата вследствие на тя. Върху това ФМИ работи вече 10 години с инвестиции в развойна дейност. А за напредъка в тази сфера на компанията говори и придобиването на три фармацевтични компании през миналата година.

"Това е новата посока, в която тръгва компанията. Този нов бизнес се очаква да има позитивно нетно въздействие под общата шапка на продукти за по-добър начин на живот, по-добро здраве. На този етап нещата се развиват много бързо в тази посока и това, което сме оповестили досега, е, че ние ще се придържаме към вече съществуващи лекарствени молекули, а не към разработване на нови, но ще търсим по-ефективен начин за прием на тези медикаменти чрез познанията си в аерозолната химия, които сме развили при разработването на бездимните си продукти. Може да разработваме и друг тип технологии в здравеопазването за различен прием на тези съществуващи лекарства по отношение на подобряване на качеството на живот. Говорим за продукти, например, за намаляване на стреса или за подобряване на съня. Това са само примери, които може да очаквате от нас", посочи Сара Бостуик.

И ако се чудите дали фирмата ще работи с канабис, Бостуик посочи, че компанията няма да разработва такива продукти за удоволствие, а само за с медицинска цел.

Нова стратегия и пътна карта на ФМИ

Пътната карта за устойчиво развитие на компанията включва вече 11 цели, които Филип Морис Интернешънъл се ангажира да постигне до 2025 г., сред които целенасочено преустановяване на продажбата на цигари, използване на пълния потенциал на ползите от бездимните продукти, развитие в областта на уелнес и здравеопазването, изграждане на приобщаваща работна среда, подобряване на качеството на живота на заетите във веригата на доставките, справяне с климатичните промени и опазване на природата.

В стратегията за устойчиво развитие на компанията е намаляването на отпадъците от бездимните ни продукти. Тук става дума за рециклиране на отпадъците от бездимните изделия - нагреваемите тютюневи изделия и електронни цигари, както и на самите устройства - стари и излезли от употреба, които компанията е пуснала на пазара.

България е включена в глобалната програма на компанията "Съркъл", която има за цел да събира стари или достигнали края на живота си електронни устройства от пазара и да ги изпраща в европейския център за рециклиране на ФМИ, който е в Унгария.

Според проучване на ФМИ стиковете от нагреваемите бездимни устройства три пъти по-малко се изхвърлят неправилно отколкото  цигарените фасове.  По отношение на рециклирането им хитът е разградим до 15 г., в зависимост от средата, където се намира. В Швейцария, например, събират хитовете от бездимните нагреваеми устройства в торбички и ги предават в магазините, от където са ги закупили. Прието е дори да бъдат изпращани по пощата.

Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България

"Друга част от усилията ни за намаляване на отпечатъка от дейността ни върху околната среда е замяната на автомобилите на служителите, които имат право на служебни автомобили, с хибридни такива. Имаме и местни инициативи - например набиращата популярност информационна кампания "#ПромениKартинката", насочена към промяна в навиците на пълнолетните пушачи, призовавайки ги да изхвърлят цигарените си фасове на предназначените за общия отпадък места; както и "Забавно лято, грижовна есен" - програма за подобряване на социално-икономическо положение на общностите в тютюнопроизводителните региони в страната", каза Диляна Якова, мениджър "Регулации и устойчиво развитие" във Филип Морис България.

Новата оценка на устойчивото развитие идентифицира приоритетните проблеми в екологичните, социални и управленските аспекти на устойчивото развитие, за чието решаване ще се отдели ресурс.

Ревизираната стратегическа рамка разграничава две отделни области на въздействие на Филип Морис Интернешънъл: въздействие от фарма продуктите и въздействие от операциите на компанията. Най-важните резултати са следните:

Въздействие от продуктите

  • Общо 21,7 млн. са пълнолетни потребители на бездимните изделия на компанията към 31 декември 2021 г., 15,3 млн., от които са спрели да пушат. За сравнение, числата от 2020 г. са съответно следните - 18,3 млн. и 13,0 млн.
  •  29,1% от коригираните нетни приходи идват от бездимни изделия, които се предлагат на 71 пазара по света към края на годината. Изхождайки от 23,8% и 64 пазара през 2020 г.
  •  99% от коригираните разходи за научни изследвания и развойна дейност са за бездимни изделия, което представлява общо 566 млн. долара, като съотношението се запазва, но има увеличение от 14% в доларово изражение в сравнение с 495 млн. долара разходи през 2020 г.
  • 86% от IQOS устройствата, върнати в централизираните обекти за рециклиране на компанията, са рециклирани, среднопретеглен процент за всяко рециклирано устройство, спрямо 84% през 2020 г.

Въздействие от бизнес операциите

  • 40% от мениджърските позиции в компанията са заети от жени, в синхрон с ангажимента за постигане на тази цел през 2022 г.
  • От 2018 г. насам са осъществени 5 оценки на въздействието върху човешките права във високорискови държави и са изпълнени планове за действие; за сравнение тези оценки са били четири през 2020 г.
  • 67% от фермерите с договори за доставки на тютюн с ФМИ получават достойни възнаграждения, като през 2020 г. процентът е бил 48%.
  • Намалена обща стойност на въглеродните емисии по цялата верига на доставки с 18%, а емисиите от преките операции на компанията са намалени с 33% спрямо базовите стойности от 2019 г.
  • 100% от изкупения тютюн не води до риск от обезлесяване на девствени и защитени гори. Докладът включва и 19 индикатори за измерване на напредъка в изпълнение на 11-те цели, които пък са обвързани с възнагражденията на висшите ръководни кадри в компанията. Тази взаимовръзка между ефективност и възнаграждение в компанията е показател за ангажимента на компанията да спазва и постига заложените цели и ефективност.

Филип Морис Инернешънъл ще оценява напредъка си по 19 конкретни ключови индикатора за ефективност. Пълният набор от тях съставлява новия Индекс за устойчивост на компанията, който обвързва резултатите в областта на устойчивото развитие на компанията с 30% от възнагражденията на висшия мениджмънт.

Индексът за устойчиво развитие е представен в доклада за 2021 г., но подробно ще бъде публикуван на 1 юни.

"За мен лично това е най-вълнуващата новост, защото така нещата стават реални, защото този индекс вече обвързва възнагражденията на нашите висши ръководни кадри с изпълнението на стратегията за устойчивост", посочи Сара Бостуик.

Тази рамка е оценена от трети страни, получено е независимо становище и е създаден специален фонд от 2,5 милиарда долара, което говори колко сериозно компанията пренасочва ресурсите си в посока трансформиране на компанията.

Докладът можете да намерите на PMI Integrated Report 2021.

Визията "Бъдеще без дим"

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е водеща тютюнева компания, която работи за  изграждане на бъдеще без дим и развива своето портфолио, така че в дългосрочен план то да включва и продукти извън сектора на тютюна и никотина. В момента  продуктовото портфолио на компанията се състои предимно от цигари и бездимни изделия, включително изделия с нагряване без горене, електронни цигари и никотинови изделия за орална употреба, които се предлагат на пазарите извън САЩ. От 2008 г. насам ФМИ е инвестирала над 9 млрд. долара в разработката, научната обосновка и комерсиализацията на иновативни бездимни изделия, предназначени за пълнолетните пушачи, които в противен случай ще продължат да пушат, като крайната цел е пълното преустановяване на продажбите на цигари. Инвестициите са насочени към изграждането на способности за научна оценка от световна класа, по-специално в областта на предклиничните изследвания по метода токсикология на системи, клиничните и поведенчески проучвания, както и проучванията след пускане на продуктите на пазара. Американската агенция за храни и лекарства (FDA) издаде разрешение версии на устройствата IQOS Платформа 1 на ФМИ и консумативите за тях да се предлагат на пазара като тютюневи изделия с модифициран риск (ТИМР), като се произнесе, че разпорежданията за намалено излагане за тези изделия са подходящи за промоцията на общественото здраве. Допълнителна информация можете да намерите на www.pmi.com и www.pmiscience.com.

 *Данните за 2021 и 2020 г. включват Русия и Украйна. Предвид несигурността и нестабилността във връзка с операциите на компанията в Русия и Украйна, в публикувания на 21 април 2022 г. отчет за приходите за първото тримесечие на 2022 г. ФМИ представя данни и сравнение на проформа база, в които операциите на компанията на тези два пазара са изключени за всички периоди, като така отчетът предлага по-съпоставима картина на бизнес резултатите на ФМИ.