По предложение на депутата Петър Кьосев ("Продължаваме Промяната - Демократична България") в Тъговския закон се урежда нова правна форма - на Дружеството с променлив капитал, като според вносителя чрез нея ще се отговори на нуждите на иновативните и ориентирани към растеж стартъп компании.

Намерението е да регламентира учредяването на ново дружество, което е насочено към разработване на иновативен продукт или услуга и което след успех да бъде трансформирано в публична компания чрез предлагане на регулираните пазари или продадено на друг инвеститор.

Намаляват се първоначалните разходи за учредяване, предвидено е минимално съдържание на дружествения договор, предлага се свободно прехвърляне на дружествени дялове и минимален набор от права и задължения на съдружниците.

Като предимство се отчита редът за придобиване на права за членство от наети от дружеството лица, като законопроектът съдържа разпоредби за преобразуване и прекратяване.

Другият минал на първо гласуване законопроект е внесен от служебния Министерски съвет и с него се предлага да се подобри ефективността на производството по несъстоятелност, усъвършенстване на производството по стабилизация, създаване на процедура по несъстоятелност и погасяване на задължения на физически лица - предприемачи.

С проекта в закона се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.

Измененията бяха обсъдени вчера, но изтичането на пленарното време и липсата на кворум станаха причина за отлагане на гласуването за днес.