Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че само при осъществяването на всички планирани инвестиционни приоритети от Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще постигнем търсения ефект.

Планът съдържа четири стълба - Иновативна България, Зелена България, Свързана България, Справедлива България, и на 30 октомври бе публикуван за обществено обсъждане.

Ние не можем да развиваме конкурентоспособна икономика само и единствено с инвестиции в предприятията, трябва ни целият комплекс от мерки, каза вицепремиерът по време на онлайн дискусия за Националния план, на която се обсъжда Стълб 4 от плана - "Справедлива България", предаде БТА. Тази част от плана е с акцент върху здравеопазването, социалното включване, групите в неравностойно положение, промяната на работата на публичните институции в услуга на хората и бизнеса.

В дискусията участва и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, която каза, че почти две трети от хората у нас не притежават основни дигитални умения и че по такива умения сме на едно от най-ниските равнища в ЕС.

С този четвърти стълб затваряме целия комплекс от мерки, отбеляза Дончев. Вицепремиерът изтъкна, че този стълб не е допълващ, като посочи, че по него са предвидени интервенции за подобряване на бизнес средата, включително и в областта на съдебната система, както и мерки в сферата на социалната политика, здравеопазването и културата.

Дончев акцентира върху електронната идентификация през новите документи за самоличност. "Практиката показва, че всеки месец внедряваме една или две нови електронни услуги, но ако не решим принципно въпроса как гражданинът освен с документа си за самоличност, по електронен път представя себе си пред администрацията, няма да можем да разгърнем потенциала на електронното управление", каза Дончев.

Сред акцентите в социалната сфера вицепремиерът открои това как се справяме със застаряването на населението, необходимостта да се мисли за икономика, в която все повече възрастни хора се ангажират и ученето през целия живот, като това трябва да стане работеща политика.

По темата за здравеопазването Дончев каза, че е редно да се говори не само за нови инвестиции и реформи, като изтъкна, че в стълба има приоритети, свързани с психиатричната помощ, създаването на система за бърза реакция при инсулти.

Културата също е застъпена в плана, изтъкна вицепремиерът и допълни, че освен финансиране и дигитализация на съдържанието, е предвидена реформа на Фонд "Култура", където финансирането ще се отпуска в по-големи мащаби, на конкурентен принцип, включително и за нови цели, ще има и експорт на културна продукция и достъп до повече европейско културно съдържание в България.

Как да включим повече хора - в работа и учене

Деница Сачева отбеляза, че повишаването на дигиталните умения на българите е едно от основните предизвикателства в следващите пет години. За целта ще се реализират мерки както по плана, така и по оперативните програми, финансирани с европейски и национални средства.

Целта, която си поставяме е да има 72 процента заетост на хората на възраст между 15 и 64 години и поне 7 процента от населението да бъде ангажирано в различни форми на учене през целия живот, заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Хората ще бъдат обучени както на базови дигитални умения, така и на такива за създаване и работа с нови технологии. Целта е да има и активно участие на работодателите за обучения за възрастни хора, повече стимули за развитие на професионалното образование, допълни министърът.

В плана за възстановяване е заложено изработване на национална програма за обучение на възрастни с прогнозен бюджет 80 милиона лева.

Как ще се подобрят социалните услуги

Деница Сачева заяви, че една от основните реформи е свързана с дългосрочната грижа и по-специално стратегията за дългосрочна грижа, която е в пряка връзка със законите за социалните услуги, за хората с увреждания и за личната помощ.

Целта е осигуряване на качествени социални услуги за всички настанени в момента в специализирани институции. Министърът каза, че вече са направени решителни крачки по отношение на деинституционализацията на деца, предстои деинституционализацията на дългосрочните грижи и за възрастните хора, за което са отделни 755 млн. лева, най-голямото перо от разходи в социалната сфера. Ще бъдат създадени интегрирани здравно-социални услуги. Предстои изграждането на поне 174 нови такива услуги за 5220 потребители.

Министър Сачева заяви, че когато говорим за професиите на бъдещето, често ги свързваме с технологиите, но професиите на бъдещето са свързани и с работа с хора.