Европейският парламент съобщи, че е одобрил днес нови правила за повече станции за алтернативни горива за автомобили и камиони, просто и лесно зареждане и по-чисти морски горива. 

Новите правила за инфраструктурата за алтернативни горива бяха приети с 514 гласа "за", 52 гласа "против" и 74 гласа "въздържал се", а новите правила за устойчивите морски горива бяха подкрепени с 555 гласа "за", 48 гласа "против" и 25 гласа "въздържал се". 

По-лесни за използване станции за зареждане

Евродепутатите успяха да договорят разпоредби, съгласно които до 2026 г. електрически зарядни станции за автомобили с мощност от най-малко 400 kW ще трябва да бъдат разположени поне на всеки 60 км по маршрутите на основната мрежа TEN-T, като мощността на мрежата ще се увеличи до 600 kW до 2028 г. За камиони и автобуси такива зарядни станции трябва да се подсигурят на всеки 120 км. Те следва да бъдат инсталирани на половината от главните пътища на ЕС до 2028 г., с мощност от 1400 kW до 2800 kW в зависимост от пътя. Държавите от ЕС трябва да гарантират разполагането на станции за зареждане с водород на най-малко 200 км по основната TEN-T мрежа до 2031 г.

За потребителите на превозни средства, работещи с алтернативно гориво, трябва да се осигури възможност да плащат лесно на зарядните пунктове (с платежни карти или безконтактни устройства и без да е необходимо да имат абонамент), а цената на тези горива ще трябва да се показва за kWh, kg или за минута/сесия. Членовете на ЕП гарантираха, че Комисията ще създаде "база данни" на ЕС относно данните за алтернативните горива до 2027 г., за да се предостави на потребителите информация за наличността, времето за изчакване или цената на различните станции.

По-екологични морски горива

Евродепутатите приеха и нови правила за по-чисти морски горива. По време на преговорите със Съвета те гарантираха, че корабите ще трябва постепенно да намалят емисиите на парникови газове, като ограничат количеството парникови газове в използваната от тях енергия (под равнището от 2020 г.) с 2% от 2025 г. нататък до 80% от 2050 г. нататък. Това ще се прилага за кораби с брутен тонаж от 5000 тона, на които по принцип се дължат 90% от емисиите на CO2, и за цялата енергия, използвана на борда на пристанищата на ЕС или между тях, както и за 50% от енергията, използвана при плавания, когато пристанището на заминаване или пристигане е извън ЕС или в най-отдалечените региони на ЕС.

За да се намали значително замърсяването на въздуха в пристанищата, от 2030 г. нататък контейнеровозите и пътническите кораби ще бъдат задължени да използват електрозахранване на брега за всички нужди от електроенергия, докато са закотвени на кея в големите пристанища на ЕС. Благодарение на членовете на ЕП новите правила определят цел за 2% използване на възобновяеми горива от 2034 г., ако Комисията докладва, че през 2031 г. възобновяемите горива от небиологичен произход представляват по-малко от 1% от горивния микс.

По време на дискусията докладчикът на ЕП по отношение на инфраструктурата за алтернативни горива Петър Витанов (С&Д, България) заяви, че "използването на по-устойчиви, възобновяеми и ефективни енергийни решения в транспортния сектор ще помогне за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха, ще подобри качеството на живот на гражданите и ще създаде нови висококачествени работни места". "Новите правила ще спомогнат и за разгръщането на повече инфраструктура за зареждане и ще я направят толкова лесна за използване, колкото и традиционните бензиностанции."

"Новите правила определят най-амбициозния в света път за декарбонизиране на морския транспорт. Те са насочени към 90 % от емисиите на CO2 в морския транспорт, като същевременно предпазват най-малките корабособственици и пристанища от разходи и административна тежест. Те превръщат Европа в лидер в създаването на търсене за устойчиви горива и насърчаването на иновациите", отбеляза докладчикът на ЕП за устойчивите морски горива Йорген Варборн (ЕНП, Швеция).

Какво предстои

След като Съветът на ЕС одобри и двата закона, правилата за инфраструктурата за алтернативни горива ще се прилагат шест месеца след влизането им в сила, а правилата за устойчивите морски горива ще се прилагат от 1 януари 2025 г.

С приемането на новите правила ЕП отговаря на очакванията на гражданите да се подобри съществуващата транспортна инфраструктура от екологична гледна точка и да се насърчи екологосъобразното корабоплаване. се казва в съобщението на Европарламента