По предварителни данни произведената продукция в отрасъл "Строителство" за деветмесечието на 2023 г. е на обща стойност 13 015 млн. лв., като спрямо деветмесечието на 2022 г. се увеличава с 22,4 на сто. Това показват данни от Икономическия отчет на строителния сектор за деветте месеца на миналата година, изготвен от Камарата на строителите в България и публикуван на интернет страницата на браншовата организация.

Произведена продукция по сегменти

Сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за деветмесечието на 2023 г. в размер на 7 542 млн. лв., или с дял от 57,9 на сто от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство се увеличава с 24,8 на сто в сравнение с деветмесечието на 2022 г. по предварителни данни на НСИ. В инженерната инфраструктура произведената продукция за деветмесечието на 2023 г. възлиза на 5 473 млн. лв. и е с дял от 42,1 на сто от общо произведената продукция в строителството за същия период. По предварителни данни на НСИ произведената продукция в инженерната инфраструктура се увеличава с 19,2 на сто спрямо деветмесечието на 2022 г.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за деветмесечието на 2023 г. са за 5 890 жилищни сгради с 30 502 жилища в тях и 3 493 619 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). В сравнение с деветмесечието на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5,9 на сто, жилищата в тях - с 19,7 на сто, а общата им РЗП - с 22,7 на сто. За административни сгради са издадени 58 разрешителни за строеж с 123 756 кв. м РЗП, които спрямо деветмесечието на 2022 г. се увеличават с 11,5 на сто, а РЗП - с 27,4 на сто. За други сгради - 3 662 разрешителни за строеж с 2 040 075 кв. м РЗП, като спрямо деветмесечието на 2022 г. издадените разрешителни за строеж се увеличават с 6,2 на сто, а РЗП - с 2,3 на сто.

Започнато строителство на нови сгради

Започнато е строителството на 6 118 нови сгради с 3 975 632 кв. м РЗП за деветмесечието на 2023 г. Като от тях 4 315 жилищни сгради с 22 309 жилища в тях и 2 569 208 кв. м обща разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо деветмесечието на 2022 г. започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава с 2,3 на сто, жилищата в тях намаляват с 5,8 на сто, а РЗП - с 8,1 на сто. За същия период е започнато строителство на 48 административни сгради с 37 122 кв. м РЗП, като спрямо деветмесечието на 2022 г. се регистрира ръст от 45,5 на сто на броя и ръст на РЗП от 66 на сто. За деветмесечието на 2023 г. е започнато строителство и на 1 755 други сгради с 1 369 302 кв. м РЗП, като спрямо деветмесечието на 2022 г. строителството при тях намалява с 4,9 на сто, а РЗП - с 1,5 на сто.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища за деветмесечието на 2023 г. по предварителни данни на НСИ са 3 708 сгради и 14 710 жилища в тях с общо РЗП 1 456 958 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м е 1 150 662 кв. м, а спомагателната площ е 306 296 кв. м. Спрямо деветмесечието на 2022 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради намаляват с 2,5 на сто, а жилищата в тях се увеличават с 0,8 на сто, при нарастване на общото РЗП с 0,1 на сто.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

За отрасъл "Строителство" разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 1 085 млн. лв., или дял от 5,8 на сто от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в отрасъла за деветмесечието на 2023 година намаляват с 32,6 на сто спрямо деветмесечието на 2022 г

Пазар на труда

В строителния сектор наетите хора по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. са 125,3 хил. бр., или 5,5 на сто дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват ръст от 3,4 хил. бр., или 2,8 на сто. Безработните в отрасъла за деветмесечието на 2023 г. са 14,5 хил., или 10,9 на сто от общо регистрираните безработни. Спрямо деветмесечието на 2022 г. данните показват, че безработните в сектора се увеличават с 3,0 хил. или с 26,1 на сто.

Средната месечна работна заплата за сектора по предварителни данни на НСИ за деветмесечието на 2023 г. е 1 492 лв., спрямо деветмесечието на 2022 г. се увеличава с 231 лв., или 18,3 на сто.

Обществените поръчки

Обявените обществени поръчки в сектора за деветмесечието на 2023 г. възлизат на 3 717 бр. с обявена прогнозна стойност 10 886,3 млн. лв. Тенденцията спрямо деветмесечието на 2022 г. е ръст на обявените поръчки от 13,8 на сто и ръст на стойността от 8 на сто.

Сключени договори

По данни на Агенцията за обществени поръчки за деветмесечието на 2023 г. са сключени 3 502 договора в сектор "Строителство" на обща стойност 5 347,2 млн. лв., което е с 316,4 млн. лв. повече при обявена прогнозна стойност от 5 030,8 млн. лв. В сравнение с деветмесечието на 2022 г. броят им се увеличава с 48 на сто (1 135 бр.), а стойността

по договорите се увеличава с 144,3 на сто (3 158,5 млн. лв.).

За деветмесечието на 2023 г. фирмите заемат 89,5 на сто дял от общо сключените договори и 44,1 на сто дял от общата им стойност, а консорциумите: 10,5 на сто дял от броя на сключените договори и 55,9 на сто дял от стойността. Водещи по брой са фирмите, а по стойност - консорциумите.

Професионалният регистър

Регистрираните строителни компании в Централния професионален регистър на строителите към 6 декември 2023 г. са 6 738, от които: 6 684 регистрирани български юридически лица и 54 чуждестранни фирми. От регистъра са заличени 455 фирми.