Съветът на ЕС съобщи, че е приел преработени правила за клиринговите къщи на единния пазар. Новите правила определят как да бъде упражняван надзор над клиринговите къщи от ЕС и от държави извън Общността занапред, като се взима предвид влиянието на оттеглянето на Великобритания върху европейската финансова система, съобщава БТА.

Клиринговите къщи или централните контрагенти (ЦК) улесняват трансакциите с ценни книжа и деривати чрез централизиране и стандартизация на всички стъпки, които водят до плащането. Те поемат и риска от контрагента, като се намесват между продавача и купувача, с което дават гаранции за изпълнението на сделката.

В момента има 16 ЦК, установени и лицензирани в ЕС. Още 33 ЦК от чужди държави са признати по разпоредбите за еквивалентност на Регламента за европейската пазарна инфраструктура, което им позволява да предлагат услуги в ЕС. След оттеглянето на Великобритания трите ЦК, регистрирани в Обединеното кралство, ще станат ЦК от чужда държава.

Целта на промените е повишаване на надзора на ЦК, за да се вземе предвид разрастването на клиринга в Европа и задълбочаването на неговата сложност и трансгранично измерение. С предложението се въвежда единен механизъм в рамките на Европейския орган за ценни книжа и пазари, който обединява опита и познанията в областта на надзора на ЦК и гарантира по-тясното сътрудничество между надзорните власти и централните банки, отговорни за паричните единици на ЕС.

След като текстът бъде подписан в Страсбург през седмицата след 21 октомври, регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС на 24 октомври. Новите правила ще влязат в сила 20 дни по-късно.