Саудитският гигант, който слезе с около 1 милиард евро под офертата на конкурента си, ще изгражда разширението на "Турски поток" през България. Новината обявиха официално от "Булгартрансгаз". След открита процедура по ЗОП, комисията, назначена от възложителя, е класирала участника Обединение "Консорциум Аркад" на първо място и предложила същият за изпълнител на обществената поръчка. Решението за избор на Обединение "Консорциум Аркад" е публикувано на профила на купувача, на сайта на "Булгартрансгаз" ЕАД, днес.

Така "Булгартрансгаз" финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки с наименование: "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част" и референтен номер: 180-100 на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Към момента на възлагане стойността на Обществената поръчка е за 2,28 млрд. лева без ДДС. Стойността на целия проект е 2,7 млрд. лв.

Три обединения са подали оферти за участие в процедурата - ДЗЗД Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ), Обединение от "ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries - KVV Kivitelezo Zrt." и Обединение "Консорциум Аркад".

В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на възложителя от документацията участие в обществената поръчка, както и съответствието с критериите за подбор, до оценка на офертите и отваряне на ценови предложения са били допуснати: ДЗЗД Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ) и Обединение "Консорциум Аркад".

Изборът на изпълнител е осъществен чрез прилагане на показателите от Методиката за комплексна оценка, зададени от "Булгартрансгаз" ЕАД, като избраният консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена".

Предложението на Обединение "Консорциум Аркад" включва най-ниските цени, както за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 /двеста и петдесет/ календарни дни, така и при изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 /шестстотин и петнадесет/ календарни дни, се посочва в съобщението.

Избраният консорциум е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са Аркад Ей Би Би С.п.А. - Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни - Саудитска Арабия.

Обединение Консорциум "Аркад" с участници: "Аркад Ей Би Би" С.п.А и "Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни" (ARKAD и Arkad Engineering & Construction) е най-голямата компания в Саудитска Арабия. Оперира в нефтената и газова индустрия и в енергийната сфера като цяло; нашето портфолио е глобално, както обявява самата компания. Една от водещите дейности на саудитския холдинг "Аркад" е полагането на тръбопроводи. Изгражда националната тръбопроводна мрежа за петролния гигант "Сауди Арамко" (Saudi Aramco), ще разширява дейнстта си извън саудитското кралство, съвместно с ABB Ltd (латински букви) (предприятие, регистрирано в Милано).

ABB неотдавна вложи своите проекти в петролната и газова индустрия в съвместно предприятие, преимуществено притежавано от саудитската компания Arkad Engineering & Construction - участник в българския проект.