Разходите за пенсии за единадесетте месеца на годината са с над 2 милиарда лева повече спрямо същия период на 2020 г., съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

В частта Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)се посочва, че към 30 ноември 2021 г., общият размер на отчетените приходи е 8 219 млн. лв., което представлява 96,6 на сто изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 922,2 млн. лв. повече в сравнение с ноември 2020 г. Общо отчетените разходи възлизат на 14 763,9 млн. лв. или 99,5 на сто от заложените в плана за годината. Разходите са с 2 210,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 12 161,9 млн. лв., което е 98,5 на сто изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за единадесетте месеца на годината са с 2 041,6 млн. лв. или с 20,2 процента по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - септември и 120 лв. за месеците октомври и ноември, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 ноември са в размер на 1 849,7 млн. лв. или 90,7 на сто изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за единадесетте месеца на годината са с 88,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към ноември е 6 590,9 млн. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 83,8 млн. лв., което представлява 96 процента изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 8,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 48,3 млн. лв., което представлява 83,2 на сто изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Отчетените приходи към 30 ноември във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" са в размер на 2,8 млн. лв., което представлява 92,2 на сто изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 975 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г. Общо отчетените разходи са в размер на 3,4 млн. лв., което представлява 72,6 на сто изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,9 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.