През 2020 г. безработните са 168.6 хил., от които 96.3 хил. са мъже и 72.3 хил. - жени. В сравнение с 2019 г. броят на безработните се увеличава с 18.1 на сто, съобщиха от Националния статистически институт.

Коефициентът на безработица през пандемичната 2020-а се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 5.1 на сто, съответно 5.4 на сто за мъжете и 4.8 на сто за жените.

Коефициентът на безработица за възрастовата група между 15 и 29 навършени години е 8.8 на сто. В сравнение с 2019 г. този коефициент се увеличава с 1.9 процентни пункта, допълва БТА.

Броят на безработните,

за които продължителността на безработицата е по-малка от една година, се увеличава с 30.9 хил., или с 50 на сто, в сравнение с предшестващата година, достигайки 92.7 хил., докато броят на продължително безработните (от една или повече години) регистрира намаление с 5.1 хил. и достига 75.9 хиляди.

Относителният дял на продължително безработните от всички безработни е 45 на сто, а коефициентът на продължителна безработица е 2.3 на сто - съответно 2.6 на сто за мъжете и 2 на сто за жените.

Броят на обезкуражените да намерят работа хора на възраст от 15 до 64 навършени години е 61.7 хил., или 5 на сто от всички икономически неактивни хора в същата възрастова група.

НСИ отчита, че през 2020 г. икономически активните хора на възраст между 15 и 64 години са малко над 3,1 милиона, или 72.2 на сто от населението на същата възраст. А общият брой на заетите e 3,121 миллиона или 52.7 на сто от населението на 15 и повече навършени години, като от тях 1,676 мил. (53.7 на сто) са мъже и 1,445 мил. (46.3 на сто) - жени.