Нивото на регистрирана безработица в страната през декември е 6.7% според статистиката на Агенцията по заетостта, съобщиха от институцията. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Спрямо ноември същата година няма промяна в стойността на показателя, а спрямо декември 2019 г. се наблюдава ръст от 0,8 пр. пункта.

В края на декември регистрираните безработни в бюрата по труда са били 220 292, което е с 1 452 души повече от ноември. На годишна база увеличението е с 25 577 безработни.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 32 607 безработни. 

През декември броят на започналите работа достигна 12 253, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 8.2 на сто.

От започналите работа 81.2% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 26,8% от всички започнали работа, следвани от търговията - с 17,1%, държавното управление - 6,8% и строителството - 4,7 на сто.

Заявените работни места през декември са били 7 572. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (40.0%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.5%), строителството (7.8%), административните и спомагателните дейности (7.7%), държавното управление (7.6%) и финансови и застрахователни дейности (5.1%).

Най-търсените професии през месецa са:

машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни специалисти; монтажници; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; персонал, полагащ грижи за хората; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.

Каква работа свършиха държавните мерки?

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 309 безработни от рисковите групи - 462 по програми и мерки за заетост и 1 847 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Схемата "Заетост за теб" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която стартира през юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 8 335 души, като само през декември са сключени трудови договори с нови 751 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 151/2020 г., изменено и допълнено с ПМС 278/2020 г., и 80/20 или "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", осигуриха запазването на заетостта на повече от 300 хил. заети лица от май до края на декември.

Мярката "Запази ме" за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури само за месец от старта си гарантиран минимален доход на 14 544 работници и служители в над 3100 фирми.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през 2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени малко над 15 300 безработни.