Парите в обращение се увеличиха за година с 18.2%, или с 3,442 млрд. лв. и в края на юни общатата им стойност надхвърля 22,309 млрд. лева. Това става ясно от данните на Българската народна банка за второто тримесечие на годината.  

В края на юни 2021 г. в обращение са били 528.9 млн. банкноти, достигайки обща стойност 21,772 млрд. лева. Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е 41.17 лв., което представлява годишно увеличение с 3.56 лв., или с 9.5%. Този ръст е вследствие както на значително по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали, така и на факта, че, считано от 1 януари 2021 г., банкнотите от 2 лева бяха изтеглени от обращение и престанаха да бъдат законно платежно средство, отбелязват от Централната банка.

Снимка: БНБ

С най-голям дял (35.68%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 юни в обращение са 188.7 млн. банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.47%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Снимка: БНБ

В края на юни 2021 г. в обращение са 2,770 млрд. броя разменни монети, които са с 29 млн. броя, или с 1.1% повече в сравнение с броя им в края на март 2021 г. За същия период общата им стойност се увеличи със 7.5 млн. лв., или с 1.5%, и в края на юни 2021 г. достигна 496.2 млн. лева.

Най-голям дял (28.94%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. имат монетите от 1 стотинка, като към 30 юни извън касите на БНБ са 801.8 млн. броя с този номинал. С най-малък дял (2.66%) е броят на монетите от 2 лева.

Същевременно общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на юни 2021 г. е 164.6 млн. лв., което представлява най-големият дял (33.16%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1.62%) е стойността на монетите от 1 стотинка.

Фалшиви и негодни пари

За периода април - юни 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ били задържани общо 490 неистински български банкноти, от които 214 са циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. те са с 292 повече.

Снимка: БНБ

При машинната обработка на постъпилите през второто тримесечие на 2021 г. в БНБ банкноти като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 8.6 млн. броя банкноти. Те представляват 4.71% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти. За година броят им намалява с 1.4 млн. броя.

Снимка: БНБ