През 2020 година делът на българите в риск от бедност или социално изключване е бил 32,1 на сто. Това е записано в проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, публикуван за обществено обсъждане. В него е заложено до 2022 г. този дял да намалее до 31 на сто, а до 2030 г. до 25 процента. 

Броят на живеещите в бедност расте

По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) за 2020 г. равнището на бедност в България е било 23,8 на сто или бедни са около 1,660 млн. души. В сравнение с 2019 г. относителният дял на бедното население нараства с 1,2 процентни пункта. Неравенството в разпределението на доходите в България е най-високото в ЕС и се увеличава непрекъснато през последните години. През 2020 г. разликата между доходите на най-бедните и най-богатите (20 на сто от домакинствата) е 8 пъти, при средно 5,2 пъти в ЕС.

В документа се посочва още, че прегледът на данните през последните години ясно показва, че поставената Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. не е изпълнена. Ако през 2019 г. се наблюдава ограничено намаление в абсолютно изражение на хората, живеещи в бедност (с приблизително 46 хил. души) спрямо базовата 2008 г., то през 2020 г., с покачването на равнището на бедност общо за населението, както и за отделните групи (категоризирани по възраст, икономическа активност, състав на домакинството и т.н.), резултатите са притеснителни. Прегледът на изпълнението на целта в периода 2008-2020 г. показва, че броят на хората, живеещи в бедност, се е увеличил с около 28 000 души спрямо базовата 2008 година.

Кой е в най-голям риск?

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е липсата на работа. Според икономическия статус, през 2020 г. рискът от бедност е най-висок за безработните - 61,1 на сто (при 58,9 на сто през 2019 г)., пенсионерите - 37,7 на сто (при 34,3 на сто през 2019 г). и други икономически неактивни - 35,5 на сто при 29,8 на сто през 2019 г.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-голямо нарастване на риска от бедност през 2020 г. в сравнение с 2019 г. се наблюдава при едночленните домакинствата с човек на възраст над 65 години - с 4,9 процента. (61,8 на сто през 2020 г., 56,9 на сто през 2019 г.).

 А какви са мерките за борба с бедността?

В проекта на Планa за действие е заложено следното:

  • Устойчива интеграция на пазара на труда;
  • Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
  • Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
  • Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа;
  • Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа;
  • Достъпна среда;
  • Подобряване на жилищните условия;
  • Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации.