Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (УО на ОПИК) публикува списъци на предложените за финансиране проектни предложения и на резервните проектни предложения, съобщиха от оперативната програма.

Това УО на ОПИК направи във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

От включените в оценка общо 1892 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 1703 проектни предложения, с обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране проектни предложения в размер на 233 645 650.49 лева (119 461 124.17 евро).

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъците с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по процедурата, се казва в съобщението на УО на ОПИК.