Общият индекс на цените на производител се понижава на месечна база през март с 1,6 на сто, съобщи БТА по информация от Националния статистически институт (НСИ). Общият индекс на цените на производител през март 2024 г. е с 8,7 на сто под нивото на същия месец на 2023 година. 

Намаление на месечна база е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8,2 на сто. Покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 6,3 на сто, и в преработващата промишленост - с 0,1 на сто.

По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти с 8,6 на сто, производството на основни метали с 3,1 на сто, и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1,4 на сто.

Понижение на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия с 1,5 на сто, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, както и при производството на химични продукти - с по 0,9 на сто.

Спад на цените на годишна база се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 31,2 на сто, и в преработващата промишленост с 0,4 на сто, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение с 3,4 на сто.

Понижение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при: производството на химични продукти - с 8,1 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7,9 на сто, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7,7 на сто. Съществено нарастване на цените се наблюдава при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти с 13,7 на сто, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 10,4 на сто, и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 9,5 на сто.