Над 159 млн. лв. са загубите на собствени приходи на общините само за периода март-април 2020 г. спрямо същия период на предходната година.

Според експертни оценки към края на месец май т.г. тези пропуснати приходи се очаква да надхвърлят 200 млн. лв.

Това съобщиха от пресцентъра на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) след проучване, направено в този период.

Прогнозираното свиване на планираните годишни постъпления е с 11%.

Данните са от проучване сред общините, проведено от НСОРБ, за тенденциите и степента на отражение на кризата с COVID-19 върху общинските бюджети. Обект на изследването са отчетните данни за собствените приходи на общините, както и направените разходи за периода, в точа число и непредвидените, свързани с въведените противоепидемични мерки.

В изпълнение на препоръките на здравните власти общините разходват около 0.4% от постъпленията от собствени приходи за изпълнението на противоепидемични мерки. Разходите за тези нови и непланирани дейности за месец март и април 2020 надхвърлят 6 млн. лв., а към края на месец юни се очаква да достигнат 18 млн. лв.

На общините бе предоставена възможност да систематизират и остойностят допълнителните (нови и непланирани) разходи, направени във връзка с обявеното извънредно положение.

Постъпленията от собствени приходи на общините за периода 1 март - 31 април 2020 г. намаляват спрямо същия период на предходната година с 41%, като при данъчните приходи този срив е с 45%. Това намаление на постъпленията е почти наполовина, спрямо отчетените собствени приходи за същия двумесечен период на предходната година, като най-засегнати са големите общини - областни центрове, при които този спад е средно с 44-46%.

Прилагането на процентно съкращаване на разходи в бюджетната сфера би предизвикало масови съкращения на работещите в най-засегнатите от кризата общински предприятия и дейности и би довело до значително натоварване на държавния бюджет с обезщетения за безработица. Заетите в местни дейности и общински предприятия са над 36 хиляди души, чиито заплати и осигуровки се финансират от собствените приходи на общините.

Проучването обхваща периода 1 март - 30 април 2020 г. и прави съпоставка на данните спрямо същия период на 2019 г. Избраният подход за анализ съществено се различава с подхода за оценка на изпълнението на собствените приходи на общините, прилаган от Министерство на финансите, чийто прочит на данните, с натрупване от 1 януари до 30 април е публикуван на сайта на ведомството. В проучването на НСОРБ се включиха 82% от общините или 217 от 265.