През септември 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец. А мениджърите във всички стопански сфери прогнозират нарастване на цените.

Промишленост

Състоянието на "бизнес климата в промишлеността" намалява с 0.9 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Според тях настоящата производствена активност е леко намалена, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са неблагоприятни.

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 51.3, 24.9 и 24.0% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността 15.6% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Строителство

През септември съставният показател "бизнес климат в строителството" спада със 7.3 пункта в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с леко влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца.

Основният проблем за развитието на бизнеса продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и цените на материалите.

В сравнение с август делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени да се повишат през следващите три месеца се запазва.

Търговия на дребно

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 2.6 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Анкетата регистрира и песимистични мнения както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние.

На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Оценките на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 23.4% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца.

Услуги

През септември показателят "бизнес климат в сектора на услугите" запазва приблизително нивото си от август.

Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения, като очакванията им за следващите три месеца са неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като спрямо предходния месец се регистрира засилване на отрицателното въздействие на фактора "други".

Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата отчита известни очаквания за повишение през следващите три месеца.