През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 007 млн., като на човек от населението се падат 2016 евро.

В средата на август НСИ публикува експресните си оценки, според които БВП през второто тримесечие на т.г. намалява с 8.2% на годишна база и с 9.8% на тримесечна.

Сезонно изгладените данни сега показват спад от 8.5% на БВП през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и понижение от 10.0% спрямо първото тримесечие на 2020 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3944 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.775410 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 15 430 млн. долара и съответно на 2221 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 23 848 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.1 процентни пункта до 28.4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - услугите, намалява до ниво от 68.0% при 70.2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2020 г. се изразходват 78.7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал*) формират 18.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонно изгладените данни през второто тримесечие на 2020 г. БВП спада спрямо предходното тримесечие с 10.0%. Брутната добавена стойност в икономиката намалява с 8.9%.

Графика: НСИ

По предварителни данни за второто тримесечие на 2020 г. крайното потребление намалява с 2.1%, а бруто капиталообразуването се понижава със 7.9%. Износът на стоки и услуги понижава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 22.1%, а вносът на стоки и услуги - с 20.4%.

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава със 7.6%.

Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при:

  • търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство -17.7%,
  • култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 4.7%,
  • операции с недвижими имоти - 3.0%,
  • добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 2.8%, и
  • селско, горско и рибно стопанство - 0.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад имат индивидуалното потребление -с намаление от 0.2%, и бруто капиталообразуването - с понижение от 14.1%. Износът на стоки и услуги намалява с 19.0%, а вносът на стоки и услуги - с 19.1%.

Основни понятия

НСИ пояснява някои от основните понятия в анализа си.

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните икономически дейности на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

- БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка "Формиране на дохода" (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Бруто образуването в основен капитал се състои от придобитите минус отписаните дълготрайни активи от резидентните производители през определения отчетен период. Дълготрайните активи могат да бъдат материални и нематериални активи, произведени в процеса на производството или от внос, които се използват многократно в производствения процес за повече от една година.