През третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 4.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година и се повишава с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2021 година. Това сочат последните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36,133 млрд. лв. по текущи цени (табл. 1).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 31,201 млрд. лв. по текущи цени.

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.8 процентни пункта до 7.6 на сто. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 26.4 процента. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 66.0% при 67.4% през съответния период на предходната година.

Източник: НСИ

За крайно потребление през третото тримесечие на 2021 г. се изразходват 75.1% от произведения БВП. Инвестициите формират 14.8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6% (табл. 2 ). Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4 на сто. По предварителни данни за третото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 1.8%, а бруто капиталообразуването - с 6.2 на сто.

За изминалата година страната ни регистрира устойчиво забавяне на ръста на БВП: 1,8 процента за четвъртото тримесечие на 2020 г.; 1,4 процента за първото тримесечие на 2021 г.; 0,8 процента за второто тримесечие на 2021 г.

Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 2.2%, докато вносът на стоки и услуги бележи ръст с 3.3 процента.

БВП нараства с 4.6% през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни (табл. 2). През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.1 на сто.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Култура, спорт и развлечения; други дейности - 22.5%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 8.2%, Финансови и застрахователни дейности - 6.1%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 5.0%, Селско, горско и рибно стопанство - 4.8 на сто. По отношение на компонентите на крайното използване, влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 6.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9.8%, а вносът на стоки и услуги - с 12.7% в сравнение с третото тримесечие на 2020 година.