Министерството на финансите предлага промени в три ключови данъчни закона. Проектите са публикувани за обществено обсъдане днес, а срокът, в който заинтересованите лица могат да изпращат своите становища и предложения по проектите е 30 дни. 

За справяне с последиците от пандемията от COVID-19 с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се предлага удължаване на срока прилагане на намалената ставка от 9 на сто на ДДС за някои стоки и услуги - до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната.

Предлага се и разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага намалената ставка.

Предложенията, заложени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, са в съответствие със следните европейски документи:

  • Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз;
  • Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 г. за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки;
  • Директива (ЕС) 2020/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

С цел повишаване на правната сигурност за икономическите оператори се поясняват разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията на денатуриран алкохол.

Чрез проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се ограничават възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане, както и прецизиране на действащи разпоредби.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).