Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е провел работна среща с представители на национално представителните организации на работниците и служителите и на рабoтодателите във връзка с разработването на проект за промени в Кодекса на труда. В срещата са участвали заместник-министрите Султанка Петрова и Лазар Лазаров и експерти на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, съобщиха от МТСП.

Представителите на МТСП и социалните партньори са решили да се създаде работна група, която да обсъди предложения за промени в Кодекса на труда, свързани с насърчаването на колективното трудово договаряне и заплащането на труда.

Всички предложения на организациите на работодателите и на синдикатите ще бъдат систематизирани с цел да се търсят и други общоприемливи теми за промени в трудовото законодателство, по които да се води дебат в бъдеще, информират от ведомството.

КТ "Подкрепа" предлага промени в Кодекса на труда, с които се ограничава нощният труд и сумираното изчисляване на работното време. Предложенията са публикувани в сайта на синдиката. Предложенията в Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда са в изпълнение на ангажиментите на синдиката, чиито представители участват в работна група за промени в трудовото законодателство. Работната група е сформирана по настояване на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков в края на миналата година.

Синдикатът се обявяват за ограничаване полагането на нощен труд от "до 35 часа" на "до 21 часа" като мотивира предложението си с установените от съвременната медицина вредни ефекти за здравето и качеството на живот, които има системното полагане на нощен труд.

От КТ "Подкрепа" предлагат и ограничаване на сумираното изчисляване на работното време за не повече от 4 месеца, а не както е досега за половин година по преценка на работодателя. Освен това настояват сумирано изчисляване на работното време да не се допуска, освен за работниците и служителите с ненормиран работен ден, и "за производства и дейности с технологично прекъсваем процес на работа".

Предлага се и отпадане на шестмесечния срок, предвиден по закон, в който работникът има право на обезщетение при незаконно уволнение. В мотивите на предложението се посочва, че ограничението в срока, за който се дължи обезщетение, насърчава работодателите да използват всички механизми за отлагане на финалното съдебно решение, а същевременно служителят ежемесечно търпи загуби през цялото време, не само през първите 6 месеца. Иска се и изплащане в пълен размер на трудовото възнаграждение, а не както е досега в размер 60 на сто от брутната работна заплата, но не по-малко от установеното минимално възнаграждение. В предложенията се въвеждат и нови контролни функции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", свързани с проверката на колективните трудови договори.

От Синдиката искат още работодател, който наруши разпоредбите на чл.52, ал.1, с който се регламентира задължението на работодателите да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор, да се наказват с имуществена санкция или глоба в размер от 5000 до 15000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.