Годишният процент на инфлация в еврозоната през февруари падна до 2,6% от 2,8% месец про-рано. През отчетния месец на 2023 г. процентът беше 8,5.

Годишната инфлация в Европейския съюз като цяло през фервуари 2024 г. падна до 2,8% спрямо 3,1% през януари. Година по-рано процентът стигна 9,9.

Годишна инфлация в еврозоната и в ЕС

Графика: Евростат

Тези данни съобщи Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Най-ниски годишни темпове през февруари 2024 г. са регистрирани в Латвия, Дания (и двете по 0,6%) и Италия (0,8%). Най-високи годишни темпове са отчетени в Румъния (7,1%), Хърватия (4,8%) и Естония (4,4%). В сравнение с януари годишната инфлация се понижава в 20 държави членки, остава стабилна в пет и се повишава в две.

Годишна инфлация в ЕС през февруари

Графика: Евростат

Измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през февруари 2024 г. месечната инфлация в България е 0.3%, а годишната е 3.5%.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Инфлацията по месеци, измерена чрез ХИПЦ

Графика: НСИ

През февруари най-високият принос за годишната инфлация в еврозоната идва от услугите (+1,73 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+0,79 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,42 п.п.) и енергия (-0,36 п.п.).