Във вторник, 21 март, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва няколко внезапни проверки в офисите на дружества и техни сдружения, свързани с производството и търговията на основни хранителни стоки в страната.

Проверката на място се извършват от служители на КЗК, със съдействието на служители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд - София област. От офисите на дружествата се изземват копия от документи, съхранявани на хартиен носител, както и дигитални копия от документи и кореспонденция, съхранявани на електронен носител, съобщиха от Комисията.

Проверките са предприети в рамките на три образувани производства, с които КЗК се самосезира за установяване наличието на нарушения по чл. 15 от ЗЗК срещу множество участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения, под формата на забранени споразумения и/или решения на сдружения на предприятия, съобщи КЗК.

Текстът, въз основа на който Комисията прави внезапните проверки, забранява всякакви споразумения (съгласуване) между предприятия, които като резултат (или като цел) нарушават или ограничават конкуренцията. На първо място в списъка по законовия текст на чл. 15 стои прякото или косвено определяне на цени или други търговски условия (картелни споразумения между поне две предприятия).

Нарушенията, свързани с определяне на цени, било то манифестирани като споразумения или като решения на сдружения на предприятия попадат в категорията "тежки нарушения" и подлежат в изключително редки случаи на освобождаване от общата забрана по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, подчертава антимонополният орган.

След като отбелязва колко чувствителен е хранителният сектор и че тъкмо в него се наблюдава значително увеличение на цените на бързооборотни стоки, КЗК съобщава, че е анализирала пазарната ситуация, като безспорно е установила, "че значителният ценови ръст на хранителните продукти на едро и на дребно чисто обективно не намира пазарна обосновка в разходите на производителите и другите участници във веригата за дистрибуция". Във връзка с това КЗК отбелязва, че е сравнила волатилността при стойностите на основните ценообразуващи фактори.

В съобщението се казва, че Комисията ще трябва да установи "дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, които водят до повишаване на цената на едро и в по-голяма степен на цената на дребно на наблюдаваните хранителни стоки от първа необходимост". Но в антимонополния орган се поражда "обосновано съмнение за наличието на незаконосъобразни практики от страна на основните участници на пазара, сред които несъмнено са и големите търговски вериги". "В този контекст вероятността разглежданите пазарни явления да се дължат на прикрити договорки и споразумения ограничаващи конкуренцията както по хоризонтала, така и вертикални, не може да се изключи."

Като стъпва върху взаимоотношенията между участниците в сектора (които ще изяснява), КЗК ще даде оценка на това "доколко установените в хода на проучването явления притежават легитимна обосновка и се коренят в спецификите на пазара". Или пък са "породени от смекчаване или елиминиране на конкуренцията между пазарните участници". И ако второто е вярно, Комисията изтъква, че "ще упражни всички свои инструменти по правоприлагане и най-вече антитръстовите си правомощия".

Предстоящият подробен анализ на събраните от дружествата документи ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на дружествата и техните обединения, посочва КЗК. Ако такива бъдат предявени, засегнатите предприятия ще имат възможността да упражнят правото си на защита, допулват оттам. След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството.

Нарушенията, свързани с определяне на цени, било то манифестирани като споразумения или като решения на сдружения на предприятия попадат в категорията "тежки нарушения" и подлежат в изключително редки случаи на освобождаване от общата забрана по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК.

КЗК не пропуска да отбележи, че законът й дава право да освободи от имуществена санкция първото по ред предприятие, което разкрие участието си в картела и предостави доказателства, въз основа на които Комисията може да докаже нарушението. На второто и следващите по ред предприятия КЗК може да намали имуществената санкция, ако предоставят доказателство, което има съществено значение за доказване на нарушението. Условията за освобождаване от санкция или намаляване на санкция се съдържат в Програмата за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите, публикувана на интернет страницата на комисията, завършва съобщението си антимонополният орган.