Националният статистически институт (НСИ) днес отчете, че Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2020 г. спрямо март 2020 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%.

Инфлацията от началото на годината (април 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 0.4%, а годишната инфлация за април 2020 г. спрямо април 2019 г. е 1.3%. (Виж таблицата по-долу.)

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната, отбелязва НСИ.

Средногодишната инфлация за периода май 2019 - април 2020 г. спрямо периода май 2018 -април 2019 г. е 2.4%. Според ХИПЦ през април 2020 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.6%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки -увеличение с 5.6%;
 • Реклама след 7-ми параграф
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива -намаление с 1.8%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.3%;
 • транспорт - намаление с 3.3%;
 • съобщения -намаление с 0.2%;
 • развлечения и култура - намаление с 1.8%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - намаление с 0.2%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.6%.

Един от критериите за влизане в еврозоната е равнището на инфлацията, измерена по хармонизирания индекс на потребителските цени. Тя не бива да нахвърля с 1.5 процентни пункта усреднения инфлационен показател, измерен на базата на индекса на потребителските цени, в три от държавите в еврозоната с най-добра ценова стабилност.

По данни на Евростат (все още не окончателни) страните с най-ниска инфлация в еврозоната през април са Словения (-1.3%), Люксембург (-0.8%) и Латвия (-0.5%). Усредненият инфлационен показател по тези данни е -0.866%. Така по този показател България се справя - месечната инфлация е минус 0.4% и по-малка от изискваната минус 0.6% (-04x1.5).

От началото на 2007 г. - от влизането ни в ЕС, БНБ използва ХИПЦ като основен измерител на динамиката на ценовото равнище в България. Хармонизираният индекс на потребителските цени е референтният критерий за оценка на ценовата стабилност, възприет от Европейската централна банка и всички страни от ЕС, които не са членки на Икономическия и паричен съюз.

Основният критерий за оценка на готовността на страната ни за присъединявани към еврозоната е нивото на инфлация, измерена чрез ХИПЦ. В дейността си по изпълнение на основната си цел и стратегията си, считано от началото на 2007 г.

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) използва ХИПЦ като индекс за измерване на степента на постигане на целта на ЕСЦБ за ценова стабилност в съответствие с Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС).

ЕСЦБ възприема ХИПЦ като фактор от особено значение за определянето и осъществяването на паричната политика на Съюза в съответствие с ДФЕС.

Таблица: НСИ