Икономическият и социален съвет /ИСС/ настоява правителството да предприеме мерки за продължаване на икономическата и социална подкрепа на бизнеса и заетостта. Днес пленарната сесия на ИСС е приела резолюция по темата, предаде БТА.

В края на май 2021 г. изтече действието на редица социални и икономически мерки, свързани с преодоляване на негативните последици от пандемията, породена от COVID-19, отбелязват икономистите. Ето защо, Съветът настоява да се въведе нова мярка 75/100 за подкрепа на заетостта и доходите на работниците и служителите, да продължи реализацията на проект "Заетост за теб", да се разработи подобен проект в областта на селското стопанство, да се разработи програма "Подкрепа за рестарт", насочена към самоосигуряващите се.

ИСС предлага да се финансира и приложи мярка, която да предоставя подкрепа на доходите на работниците и служителите в размер на 75 на сто от осигурителния доход, пропорционално за времето през което не са работили, поради въведено непълно работно време, за да се запазят близо 300 000 работни места. За подпомагане по мярката трябва да се докаже спад на нетните приходи от продажби за месеца, за който се кандидатства с не по-малко от 20 на сто спрямо съответния месец на 2019 г.

Необходимо е да има наличие на една от хипотезите - обективни затруднения и пазарни проблеми за дейността, поради въздействието на пандемичната ситуация в сектора или въведено непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда през периода от 1 юни до края на извънредната епидемиологична обстановка.

В случаите на въведено непълно работно време - размерът на подкрепата е 75 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за м. април 2021 г., пропорционално на времето, през което не са работили, поради въведено непълно работно време, но за не повече от 4 часа дневно, както и осигурителните вноски за сметка на работодателя за същото време. От ИСС дават пример: работодателят въвежда, считано от 1 юни до 30 юни 2021 г., непълно работно време за определени работници от 8 на 6 часа. По тази мярка предприятието ще получи подкрепа в размер на 75 на сто от осигурителния доход на всеки от тези работници и служители през април 2021 г. за разликата от 2 часа, през които работниците реално не полагат труд поради въведеното непълно работно време, както и частта от осигурителните вноски за сметка на работодателя за тези 2 часа.

Работодателят е длъжен в срок до 5 работни дни да изплати получените по този ред средства на работниците и да внесе съответните осигурителни вноски.

Искането е мярката да е с продължителност от 1 юни 2021 г. до края на извънредната епидемиологична обстановка. Кандидатстването по мярката за периода не е еднократно, а е месец за месец, с доказване на спад на нетните приходи от продажби с не по-малко от 20 на сто за всеки месец, за който се кандидатства.

Съветът предлага да се разработи програма "Подкрепа за рестарт" за самонаетите, която да осигурява целева еднократна подкрепа на стойност 50 на сто от спада на дохода за 2020 г. спрямо този за 2019 г., но не повече от 5 000 лв. Условие за достъп до подкрепата да е спад с минимум 20 на сто на декларирания доход за 2020 г. спрямо този за 2019 г.