Поради нарастването на продоволствената несигурност и глобалното затопляне, правителствата, международните партньори за развитие и индустрията трябва да инвестират в устойчиви хранителни хладилни вериги, за да намалят глада, да осигурят поминък на общностите и да се адаптират към изменението на климата, съобщи ФАО, позовавайки се на нов доклад на ООН.

Представен на 27-ата Конференция за изменението на климата (COP27) в Египет, докладът за устойчивите хранителни хладилни вериги от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) установява, че хладилните вериги на храните са от решаващо значение за справяне с предизвикателството за изхранване на още два милиарда души до 2050 г. и използване на устойчивостта на селските общности, като същевременно се избягват увеличените емисии на парникови газове.

Докладът подчертава, че липсата на ефективно охлаждане директно води до загуба на 526 милиона тона произведени храни, или 12 процента от общото глобално производство.

Докладът е разработен в рамките на ръководената от UNEP "Cool Coalition" в партньорство с ФАО, секретариата по озон, програмата OzonAction на UNEP и коалицията за климата и чистия въздух.

"Във време, когато международната общност трябва да действа за справяне с климатичните и хранителните кризи, устойчивите хранителни хладилни вериги могат да направят огромна разлика", каза Ингер Андерсен, изпълнителен директор на UNEP. Според нея те ни позволяват едновременно да намалим загубата на храна, да подобрим продоволствената сигурност, да забавим емисиите на парникови газове, да създадем работни места, да намалим бедността и да изградим устойчивост.

Хранителната несигурност нараства

Броят на хората, засегнати от глад в света, се е увеличил до 828 милиона през 2021 г., което е увеличение от 46 милиона на годишна база.

Почти 3,1 милиарда души не са могли да си позволят здравословна диета през 2020 г., което е със 112 милиона повече от 2019 г., тъй като икономическото въздействие на пандемията от Ковид доведе до инфлация. Междувременно тази година конфликтът в Украйна повиши цените на основните зърнени храни, заплашвайки продоволствената сигурност.

Всичко това се случва, докато приблизително 14 процента от цялата храна, произведена за консумация от човека, се губи, преди да достигне до потребителя. Липсата на ефективна студена верига за поддържане на качеството, хранителната стойност и безопасността на храната е един от основните фактори, допринасящи за загубата на храна.

Според доклада, развиващите се страни биха могли да спестяват 144 милиона тона храна годишно, ако достигнат същото ниво на инфраструктура на хранителната хладилна верига като развитите страни.

Тъй като загубата на храна след прибиране на реколтата намалява доходите на 470 милиона малки фермери с 15 процента, главно в развиващите се страни, инвестирането в устойчиви хранителни хладилни вериги би им помогнало да се измъкнат от бедността.

"Устойчивите хранителни хладилни вериги могат да направят важна разлика в нашите колективни усилия за постигане на Целите за устойчиво развитие. Всички заинтересовани страни могат да помогнат за прилагането на констатациите на този доклад, за трансформирането на хранително-вкусовите системи, за да бъдат по-ефективни, по-приобщаващи, по-издръжливи и по-устойчиви - за по-добро производство, по-добро хранене, по-добра околна среда и по-добър живот за всички, без да изоставяме никого", заяви Ку Донгю, генерален директор на ФАО.

Въздействие на климата

Хранителната хладилна верига има сериозни последици за изменението на климата и околната среда. Емисиите от загуба на храна и отпадъци поради липса на охлаждане възлизат на около 1 гигатон еквивалент на въглероден диоксид (CO2) през 2017 г. - около 2 процента от общите глобални емисии на парникови газове.

По-специално, тя допринася за емисиите на метан, мощен, но краткотраен замърсител на климата. Предприемането на действия сега би допринесло за намаляване на атмосферните концентрации на метан през това десетилетие.

Като цяло хранителната хладилна верига е отговорна за около четири процента от общите глобални емисии на парникови газове - когато се включат емисиите от технологиите за хладилната верига и загубата на храна, причинена от липса на охлаждане.

Изгубената храна също така уврежда природния свят, като води до ненужно преобразуване на земята за селскостопански цели и използване на ресурси като вода, изкопаеми горива и енергия.

Намаляването на загубата на храна и отпадъците може да има положително въздействие върху изменението на климата, но само ако новата инфраструктура, свързана с охлаждането, е проектирана да използва газове с нисък потенциал за глобално затопляне, да бъде енергийно ефективна и да работи с възобновяема енергия.

Приемането на изменението от Кигали към Протокола от Монреал и Декларацията от Рим относно "приноса на Протокола от Монреал за развитието на устойчива хладилна верига за намаляване на хранителните отпадъци" предоставят уникална възможност за ускоряване на внедряването на устойчиви хладилни вериги за храни.

Постига се напредък

Проекти по света показват, че устойчивите хранителни хладилни вериги вече имат значение. В Индия пилотен проект за хранителна хладилна верига е намалил загубите на киви със 76 процента, като същевременно е намалил емисиите чрез разширяване на използването на хладилен транспорт.

В Нигерия проект за инсталиране на 54 работещи ColdHubs (захранвани със слънчева енергия климатизирани хранилища за малки фермери) е предотвратил развалянето на 42 024 тона храна и е увеличил доходите на домакинствата на 5240 дребни фермери, търговци на дребно и едро с 50 процента.

Но тези проекти, които са илюстрирани сред много други казуси в новия доклад, все още са по-скоро изключение, отколкото норма.

Препоръки към вземащите решения

За разширяване на устойчивите хранителни хладилни вериги в световен мащаб, докладът издава серия от препоръки за правителствата и заинтересованите страни, включително:

• Възприемане на холистичен системен подход към осигуряването на хранителната хладилна верига, като се признава, че само предоставянето на охлаждащи технологии не е достатъчно.

• Количествено определяне и сравнение на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в съществуващите хранителни вериги за хладилни продукти и идентифициране на възможности за намаляване.

• Сътрудничество и предприемане на оценки на нуждите от хранителна хладилна верига и разработване на разходни и последователни национални планове за действие за охлаждане, подкрепени със специфични действия и финансиране.

• Въвеждане и прилагане на амбициозни минимални стандарти за ефективност, както и мониторинг и прилагане за предотвратяване на незаконен внос на неефективно оборудване за хранителна хладилна верига и хладилни агенти.

• Провеждане на широкомащабни системни демонстрации, които да покажат положителното въздействие на устойчивите студени вериги и как интервенциите могат да създадат устойчиви решения за мащабиране.

• Създаване на мултидисциплинарни центрове за развитие на хранително-вкусовата верига на национално или регионално ниво.

Относно Cool Coalition

Cool Coalition е глобална мрежа от много заинтересовани страни, правителства, градове, международни организации, бизнеси, финанси, академични среди и групи на гражданското общество, ангажирани с бърз глобален преход към ефективно и щадящо климата охлаждане. Коалицията е един от официалните резултати и "Инициативи за трансформация", представени от Изпълнителния офис на Генералния секретар за срещата на върха на ООН за действия в областта на климата. Секретариатът на коалицията е домакин на Програмата на ООН за околната среда.

За Коалицията за климат и чист въздух

Коалицията за климата и чистия въздух е доброволно партньорство между правителства, междуправителствени организации, предприятия, научни институции и организации на гражданското общество, ангажирани с подобряването на качеството на въздуха и опазването на климата чрез действия за намаляване на краткотрайните замърсители на климата, включително метан, черен въглерод, тропосфера озон и хидрофлуоровъглероди (HFC). Секретариатът на коалицията е домакин на Програмата на ООН за околната среда.