Европейската комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 година, съобщи пресслужбата на ЕК.

С новата програма "Хоризонт Европа" ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации ("Хоризонт 2020"). Тя също така ще помогне за запазване на челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите.

"Хоризонт Европа" е най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации.

Програмата "Хоризонт Европа" ще продължи да бъде двигател на забележителни научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата "Мария Склодовска-Кюри".

С програмата ще се насърчават ефективните и оперативни връзки с други бъдещи програми на ЕС като политиката на сближаване, Европейския фонд за отбрана, програмата на Европа в областта на цифровите технологии и Механизма за свързване на Европа, както и с международния проект за термоядрена енергия ITER.

Съвместният изследователски център (JRC) - службата на Комисията за научни дейности и познания, ще продължи да допринася с научни консултации, техническата помощ и специално посветени изследвания.

Предложените бюджетни средства в размер на 100 милиарда евро за периода 2021 г.-2027 г. включват 97,6 милиарда евро по линия на програмата "Хоризонт Европа" (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU), а 2,4 милиарда евро - за програмата на Евратом за изследвания и обучение. Програмата на Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване. По нея също така ще се подпомага мобилността на научните работници в областта на ядрените изследвания по програмата "Мария Склодовска-Кюри".