Да се разшири обемът на информация за българските дружества и чуждестранните юридически лица, регистрирали клон в България, реши парламентът с приети на първо четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Министерския съвет. Измененията подкрепиха 142 народни представители, 29 бяха против, нямаше въздържали се, предаде БТА.

Въвеждат се и образци на учредителните актове на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност, които ще бъдат подробно уредени с наредба, гласува Народното събрание.

Депутатите предвидиха Агенцията по вписванията да осигури възможност за получаване на информация за фирмата, правната форма, управителните и контролните органи, ликвидацията, несъстоятелността и заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон в България, както и данни за оповестените годишни финансови отчети на чуждестранното лице, като получената информация ще се отбелязва незабавно в Единния портал към Агенцията по вписванията.

Предложените изменения следват принципа на еднократност, който държавите членки трябва да прилагат в областта на дружественото право, като еднократно подадената от дружествата информация до публичните органи ще се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите, посочва вносителят - МС..

Законопроектът има за цел да транспонира в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право.

С директивата се допълват съществуващите правила в областта на дружественото право на Европейския съюз по отношение на използването на цифрови решения в дружественото право, включително при учредяването на дружества и регистрацията на клонове, подаването на документи и обмен на информация за дружествата и техните клонове.