Парламентът прие на първо четене да се въведе финансов стимул за подаване на информация за данъчни нарушения - т.нар. донос-бонус, и да се намали прагът на сумите, допустими за извършване на разплащания в брой, от 10 000 на 5000 лева. Мерките са част от промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които бяха гласувани днес от депутатите, предава БТА.

Подадената информация трябва да съдържа конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества на обща стойност над 100 000 лева. Предвидено е размерът на възнаграждението за лицата да е 10 на сто от събраните от НАП и/или Агенция "Митници" допълнителни приходи за бюджета. Лицето, изпращащо информацията, не трябва да е получило достъп до нея в качеството му на служител в приходната или митническата администрация или служител в държавната администрация с правомощия за извършване на контрол за спазване на нормативни правила и/или за извършване на проверки и/или за установяване на административни нарушения, или в качеството му на свързано лице с такъв служител.

С измененията в ДОПК се въвежда изискване работодателите от ресторантьорския сектор, които предлагат услуги в заведения, категоризирани с две, три, четири или пет звезди, да изплащат възнагражденията на работниците и служителите си задължително по банков път и да разполагат задължително с ПОС терминал.

Дебатите по законопроекта започнаха вчера като спор предизвика какъв да бъде прагът за разплащания в брой и дали да се въведе т.нар. донос-бонус. От "Има такъв народ" (ИТН) и "Възраждане" се противопоставиха на намаляването на кешовите плащания и видяха в тези текстове лобизъм за банките.

Мартин Димитров от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) предложи или да запазят сегашния праг, или ако има намаление, то да е минимално - от 10 000 на 8000 лева. Той посочи, че за последните десет години, в които не е намаляван прагът за кешови плащания, натрупаната инфлация е над 50%, т.е. реалната покупателна способност на тези 10 хиляди лева е спаднала наполовина.

Тошко Йорданов (ИТН) каза, че тогава от партията му ще предложат увеличаване на прага от 10 000 на 15 000 лева заради инфлацията.

Днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че също ще предложат увеличаване на границата на кешовите плащания от 10 000 на поне 15 000 лева.

Венеция Нецова-Ангова (ПП-ДБ) посочи, че плащанията в брой оказват влияние на сивата икономика. Според нея картовите разплащания ще помогнат за изсветляване на приходите и попълване на хазната.

Парламентът прие на първо четене и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. "За" гласуваха 93 народни представители, "против" бяха 37, а "въздържал се" - 16.

В мотивите към законопроекта е записано, че се предлага прецизиране на разпоредбите, свързани с ползване на данъчни облекчения за сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление, продиктувано от промени в Закона за енергийната ефективност и наредбите по неговото прилагане.

Друго предложение е данъкът върху превозните средства по отношение на корабите да се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на корабите, поддържан от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Предлага се въвеждане на образци на заявления и документи, издавани от общините, за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци.

Предвижда се размерът на данъка върху недвижимите имоти да може да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите в границите, определени в закона.

Предлага се уеднаквяване на размера на оборота на данъчно задължените лица, който размер е едно от условията за прилагане на патентен данък, с размера на прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Предлага се прецизиране на описанието на конструкция с код М1 в закона. Друго предложение е да се актуализира базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години.

Предвижда се ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи.

Предлага се въвеждане на патентен данък за юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения.

В преходните и заключителните разпоредби се предлага промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане относно непризнаване за данъчни цели на счетоводните разходи за изкупуване на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения.

Депутатите намалиха срока за предложения между първо и второ четене на три дни.

В процедура Димо Дренчев от "Възраждане" поиска от Министерството на финансите да ги запознаят има ли някакъв проблем, свързан с Конституцията и предложените промени. Людмила Петкова, директор на дирекция "Данъчна политика" в МФ поясни, че предложението по отношение определянето на данъка върху недвижимите имоти на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е данъкът да се определя не само общо за общината, но да се определя по населени места, зони и по видове имоти и по отношение на видовете имоти има решение на Конституционния съд, че не може да се определя различна ставка за вида имот.

Павела Митова от "Има такъв народ" отбеляза, че от изказвания на Сдружението на общините в бюджетна комисия всички останали с впечатлението, че за тях има много неизяснени, даже противоконституционни проблеми, и от отговора на МФ става ясно, че те не се изясняват. След като изслушахме пет доклада на пет различни комисии и всички те завършващи с препоръка залата да не приема този закон, за мен ще бъде странно да мине на първо четене, като всички останали закони от пакета, предложен от МФ, коментира депутатът. Митова посочи, че увеличението на местните данъци и такси пряко ще натовари бюджетите на българските домакинства, което ще доведе до още по-тежко състояние на покупателната им способност. Митова каза, че всички приложени становища към законопроекта са отрицателни.

Искрен Арабаджиев от "Продължаваме Промяната - Демократична България" посочи, че от 2008 г. данъчните оценки не са актуализирани. Той добави, че се дава възможност на местното самоуправление, така че да могат да се диференцират ставките в зависимост от местните характеристики. Това е едно предложение на НСОРБ, което ние подкрепяме и аз ще гласувам "за", тъй като винаги, когато е ставало въпрос за такива реформи, се е намирал някой, който да казва и да манипулира общественото мнение, че щели да се вдигнат данъците, каза той.

Димо Дренчев отбеляза, че в законопроекта има и нещо хубаво - предвиденото унифициране на документооборота на общините, така че той да бъде еднакъв за цялата страна. Стъпка в правилната посока е и освобождаване от данъци на сградите с ниско до нулево енергийно потребление за десет години и на тези, които са клас "А" за седем години, посочи той. Дренчев отбеляза проблема, че вдигането на данъчната оценка върви ръка за ръка с вдигането на такса битови отпадъци. Той каза, че данъчните оценки трябва да бъдат актуализирани, но призова това да не става рязко. Според Дренчев дори някъде в някои Общински съвет да успеят да променят данъците в посока надолу с цел да не се вдигне данък сгради и такса смет, това ще бъде изключение и масово ще последва вдигане на данъци.