Държавният бюджет за 2023 г. влиза в сила от днес, след като беше обнародван в днешния брой на "Държавен вестник".

Парламентът прие основния финансов закон на държавата на 27 юли на заседание, което продължи над 20 часа. Заложеният ръст на брутния вътрешен продукт е 1,8 на сто, предвидената средногодишна инфлация е 8,7 на сто, а минималната работна заплата остава 780 лв. В бюджета на държавата е заложен 3 процента дефицит.

Според приетата рамка ще има увеличение с 10 процента на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи. Предвидено е и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения за някои длъжности, включително за други плащания за персонала бяха отпуснати 150 млн. лева. За увеличаване на възнагражденията в Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са предвидени 5,7 млн. лв., а за Държавната агенция "Технически операции" - 3,7 млн. лв.

Общо 30 млн. лв. са отделени за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването - за Центровете за спешна медицинска помощ, Регионалните здравни инспекции и за социално-битово и културно обслужване за персонала.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е 200 лв., еднократната помощ за ученици в първи клас за учебната 2023-2024 година е 300 лв., а еднократната помощ за ученици, записани в осми клас е 300 лв. В бюджета са заделени 7,8 млн. лева допълнително за изплащане на еднократна помощ от 300 лева за родителите на ученици в пети клас.

При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 6000 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, за две ненавършили пълнолетие деца - 12 000 лв., три и повече ненавършили пълнолетие деца - 18 000 лв.

С 1,7 млн. лв. се увеличава месечната помощ за деца от центрове за настаняване от семеен тип, като "джобните пари" за децата стават от 52 на 90 лв. със задна дата от 1 януари.

Трудовите възнаграждения в предприятия с над 100 души ще се изплащат само по банков път. Няма да се плащат такси за обслужване и теглене от базова сметка, в която постъпват трудови възнаграждения.

Вноската в общия бюджет на Европейския съюз ще бъде 2 042 408 200 лв, а бюджетното салдо е отрицателно в размер на 6 016 018 600 лв.