България е в тройката по годишен ръст на промишленото производство през юни в ЕС - със 17,4%, показват данните на Европейската статистическа служба Евростат. Пред нашата страна са само Ирландия и Дания.

Преди два дни НСИ съобщи за този годишен ръст в индустрията; сега виждаме къде е България сред другите държави членки на ЕС.

Да припомним, че за месец май Евростат, респективно НСИ, отчете най-висок ръст на промишлено производство на годишна база в България в сравнение с другите страни от ЕС - увеличението беше с 20,2%.

Какво показват сега данните за юни

През юни 2022 г. сезонно коригираните данни за индустриалното производство показват повишение с 0,7% в еврозоната и с 0,6% в ЕС като цяло в сравнение с май 2022 г., според оценките на Евростат.

През май 2022 г. индустриалното производство се е увеличило с 2,1% в еврозоната и с 1,9% в ЕС.

През юни 2022 г. спрямо юни 2021 г. промишленото производство нараства с 2,4% в еврозоната и с 3,2% в ЕС.

Какви са месечните сравнение

В еврозоната през юни 2022 г., в сравнение с май 2022 г., производството на капиталови стоки е нараснало с 2,6% и на енергия с 0,6%, докато производството на междинни стоки е намаляло с 0,1%, на дълготрайни потребителски стоки с 0,6% и на малотрайни потребителски стоки с 3,2%.

Индустриално производство, 2015=100, сезонно изгладени данни

Графика: Евростат

В ЕС като цяло производството на капиталови стоки е нараснало с 2,1%, а на енергия с 0,7%, докато производството на междинни стоки е намаляло с 0,3%, на дълготрайни потребителски стоки с 1,1% и на малотрайни потребителски стоки с 2,3%.

Сред държавите членки, за които има данни, най-високите месечни повишения са регистрирани в Ирландия (+6,7%), Малта (+4,8%) и Гърция (+3,4%). Най-голям спад се наблюдава в Румъния (-3,9%), Белгия (-2,2%), Италия и Латвия (и двете -2,1%).

Годишни сравнения по групи стоки и по държави

В еврозоната през юни 2022 г., в сравнение с юни 2021 г., производството на капиталови стоки е нараснало със 7,6%, на дълготрайни потребителски стоки с 4,0%, а енергията е останала стабилна на 0,0%, докато производството на междинни стоки е намаляло с 0,5%, а на малотрайни потребителски стоки стоки с 1.1%.

В ЕС производството на капиталови стоки е нараснало със 7,5%, на нетрайни потребителски стоки с 2,6%, на дълготрайни потребителски стоки, както и на енергия с 2,4%, а производството на междинни стоки остава стабилно на 0,0%.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високите годишни увеличения са регистрирани в Ирландия (+25,4%), Дания (+25,0%) и България (+17,4%). Най-голям спад се наблюдава в Белгия (-11,6%), Словакия (-5,7%) и Румъния (-3,7%).

Индустриално производство, юни 2022, годишна промяна в процент и по страни г.

Графика: Евростат

Какво производство нараства най-силно в България

НСИ отчете, че на годишна база през юни ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.2%, преработващата промишленост - с 16.1%, и в добивната промишленост - с 2.7%. Съществен ръст в преработващата промишленост през юни спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 91.4%, производството на напитки - с 51.4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 34.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 31.7%.

Евростат уточнява, че индексът на промишленото производство измерва промените в обема на индустриалното производство, с изключение на строителството, въз основа на данни, коригирани календарно и сезонно.