Европейската статистическа служба Евростат представи данните за месечните и годишни изменения по групи стоки и страни за месец май 2022 г. От изнесеното става ясно, че  България отчита най-висок ръст на промишлено производство на годишна база в сравнение с другите страни от ЕС - увеличение с повече от 20% (20,2%), изпреварвайки Дания (17,2%).

Индустриално производство през май 2022 г., процентно изменение спрямо май 2021 г.

Графика: Евростат

На 8 юли Националният статистически институт съобщи, че през май на годишна база ръстът в преработващата промишленост е 21.1%, в добивната - 18.5%, в производството и разпределението на електрическа - и топлоенергия и газ - 14.1%.

През отчетния пети месец на годината сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се е повишил с 0,8% в еврозоната и с 0,6% в ЕС в сравнение с април 2022 г., според оценките на Евростат. През април 2022 г. индустриалното производство нарасна с 0,5% в еврозоната и с 0,3% в ЕС.

Индустриално производство, сезонно изгладени данни, при база 2015 = 100

Графика: Евростат

През май 2022 г. промишленото производство се е увеличило с 1,6% в еврозоната и с 2,7% в ЕС спрямо същия месец на 2021 г.  

Месечни сравнения

В еврозоната през май 2022 г. в сравнение с април 2022 г. производството на стоки за краткотрайна употреба се е увеличило с 2,7%, на капиталови стоки с 2,5% и на стоки за дълготрайна употреба с 1,4%, докато производството на междинни стоки остава без промяна, а производството на енергия намалява с 3,3%.

В ЕС производството на капиталови стоки се е увеличило с 2,5%, на стоки за краткотрайна употреба с 2,1%, на стоки за дълготрайна употреба с 1,3% и на междинни стоки с 0,2%, докато производството на енергия е намаляло с 3,5%.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високите месечни повишения са регистрирани в Ирландия (+13,9%), Гърция (+2,6%) и Чехия (+2,4%). Най-голям спад се наблюдава в Литва (-7,6%), Холандия (-3,3%) и Люксембург (-2,9%).

Годишни сравнения

В еврозоната през май 2022 г., в сравнение с май 2021 г., производството на стоки за краткотрайна употреба е нараснало с 6,8%, на стоки за дълготрайна употреба с 6,3% и на капиталови стоки с 0,9%, докато производството на междинните стоки намалява с 0,2%, а енергията с 1,5%.

В ЕС производството на стоки за краткотрайна употреба се е увеличило с 8,7%, на стоки за дълготрайна употреба с 5,4%, на капиталови стоки с 1,8%, енергия с 0,7% и междинни стоки с 0,6%.

Сред държавите членки, за които има данни, най-високи годишни увеличения са регистрирани в България (+20,2%), Дания (+17,2%) и Полша (+12,5%). Най-голям спад се наблюдава в Малта (-4,8%), Люксембург (-2,1%) и Германия (-1,4%)