Президентът Румен Радев представи кандидатурата на България за домакинство на международния форум на ООН през 2024 г. Това стана на Конференцията за изменението на климата в Египет.

Пред журналисти държавният глава посочи, че България най-сетне трябва да приеме Национална енергийна стратегия с фокус върху усилията за използване в максимална степен на богатите ни природни ресурси и включването им в зелен цикъл за производство и съхранение на енергия. 

Румен Радев ръководи българската делегация за участие в 27-ата Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27).

Той посочи, че сесията на международния форум днес преминава под знака на взаимовръзката между енергетика и климат, като фокус е поставен върху развитието на устойчиви нови технологии за нискоемисионна енергетика. "В това отношение България има прекрасни природни условия, от които не се е възползвала", допълни Румен Радев. Той отбеляза и високо подготвените български кадри в сферата на енергетиката, особено отличните специалисти с опит в експлоатацията на ядрените ни централи.

"България има чудесни условия за производството на енергия от слънце, от вятър в акваторията на Черно море, както и традиции в ядрена енергетика, която трябва допълнително да се развива", заяви Румен Радев. Той подчерта, че страната ни следва да се възползва максимално и от системата си от хидротехнически съоръжения, която е най-развитата в Европа, за да произвежда и съхранява енергия от помпено-акумулиращи водноелектрически централи.

Държавният глава открои също така възможностите за внедряване на нови енергийни технологии в Маришкия басейн. "Трябва да положим усилия да запазим заетостта на хората и да работим за повишаване на благосъстоянието на региона", допълни Румен Радев. Като перспективни за развитието на Маришкия басейн президентът посочи условията за производство на зелен водород, както и проект, разработван от Минно-геоложкия университет и Техническия университет - София. Темата държавният глава обсъди на няколко срещи с ръководствата на двете учебни заведения, които работят по изследване на пространства под този регион за съхраняване на енергия в големи количества по екологичен и природосъобразен начин. Чрез фотоволтаична система с мощност над 12 гигавата и компресиране на въздух или вода има предпоставки с проекта да се затвори денонощният цикъл от производство на слънчева енергия и да се съхрани в големи количества за дълго време. Радев заяви, че по този начин можем да балансираме и енергийните системи на страните около нас.

Румен Радев призова за сериозни амбиции предвид възможностите на страната ни. България вече активно работи за одобрение на кандидатурата за домакинство. "Наред със стабилното геополитическо позициониране на страната, това ще има огромен принос към икономиката и към нашата социална система", заяви Румен Радев.