През 2021 г. най-високите нива на държавни гаранции в ЕС са регистрирани в Германия, Австрия и Финландия, показват данните на Европейската статистическа служба Евростат. Най-често срещаната форма на условни задължения (такива, които могат да възникнат в бъдеще, например от висящи съдебни дела или спазване на продуктови гаранции) в страните от ЕС са държавните гаранции върху задълженията, а понякога и върху активите на трети страни.

През 2020 г. и 2021 г., след началото на пандемията от COVID-19, държавните гаранции, предоставени в ЕС, се увеличиха значително, констатира Евростат.

Държавни гаранции, 2021 г. - по страни в ЕС, в процент от БВП

Графика: Евростат

През 2021 г. най-високият общ процент на държавни гаранции е регистриран в Германия (17,3% от брутния вътрешен продукт - БВП), Австрия (17,0%), Финландия (17,0%), Италия (16,0%) и Франция (15,2%). В долния край на скалата с нива под 1% от БВП са Ирландия, България, Чехия и Словакия.

В повечето държави-членки на ЕС правителствата са преобладаващият гарант. Във Финландия, Дания, Швеция, Франция, Австрия, Германия и Белгия може да се види значителни размери на правителствените гаранции на централно или на такива, предоставени на местните управи. В някои държави нивата са се увеличили с до 11,2 процентни пункта (pp) от БВП между 2019 г. и 2021 г. (преди COVID-19 и до края на 2021 г.). Като цяло растежът на гаранциите се забавя през 2021 г. в сравнение с 2020 г. (първата година от пандемията). През 2021 г. гаранционните ставки в някои страни намаляха като процент от БВП, което също се дължи отчасти на растежа на БВП.

Задълженията на публичните корпорации са най-високи в Гърция

Задлъжнялостта на публичните компании, класифицирани извън държавното управление, през 2021 г. варира в широки граници в държавите-членки на ЕС. Значителни  задължения са регистрирани в Гърция (163,0% от БВП), Холандия (99,1%), Германия (94,9%), Люксембург (73,5%) и Франция (70,2%).

За разлика от тях малки са задълженията на публични компаниии в Словакия (като дял - 3,6%), следвана от Испания (5,6%), Румъния (8,3%), Хърватия (9,1%), Литва (10,0%) и България (11,6%).

Задължения на публични компании - по страни в ЕС, 2021 г., в процент от БВП

Графика: Евростат

Главната причина за високата задълъжнялост в някои държави, е, че в статистиката са включени контролирани от правителството финансови институции, например банки. Повечето от задълженията на банките се състоят от депозити, държани от домакинства или други частни или публични субекти. Като цяло финансовите институции отчитат задължения в големи суми в същото време имат значителни активи, които Евростат не обхваща в тази статистика.