Държавни ниви и пасища да се дават под аренда или под наем само чрез търг. Това предлагат депутати от ПП-ДБ и ДПС с промени в Закона за земеделските земи. Освен механизма с търговете, те предлагат предимство да имат стопани, които развиват дейност в чувствителни сектори и биоземеделие. Сред измененията е и това минималният срок на договорите да е 5 години.

Фермери от Българската асоциация на собствениците обаче негодуват срещу част от предложените промени и настояват те да бъдат отложени.

Те са против предложението държавни ниви и пасища да се дават под аренда или под наем само чрез търг, се посочва в становище на браншовата организация, изпратено до земеделската комисия в парламента. Според представилите на асоциацията новите текстове нямат подкрепа от браншовите организации, а по-скоро са в полза на 1,5% от едрите фермери, които държат 85% от земите. Поради това и твърденията, че е имало обществено обсъждане по въпросния законопроект, не отговаряли на обективната действителност и на законовите изисквания.

От асоциацията казват още, че предлаганите изменения ще създадат неимоверни затруднения и административен хаос. Освен това имало риск от противоречие с принципа за свобода на установяване, който е записан в Договора за присъединяването на България към ЕС, защото се въвеждало изискване за уседналост при участие в търговете за държавни земи.

Браншовиците се противят и на ограничаването на обхвата на потенциалните дейности, които може да се извършват върху земите. Стесняването на кръга на земеделските стопани, които могат да участват в тръжната процедура, според тях е пречка за постигането на най-благоприятни икономически условия.

От асоциацията предлагат да се запази досегашният ред за държавните земи или до търговете да имат достъп всички земеделски стопани, а не ограничен кръг: 

Водещ критерий за резултата от търга с тайно наддаване трябвало да бъде най-високото плащане. При равностойни предложения предимство да се дава на стопанина, който се ангажира да осъществява съответната приоритетна дейност. Ако пък има двама с еднакви цена, тогава да се проведе търг с явно наддаване между тях.

Съкращаването на срока за регистриране на договорите за ползване пък щяло да създаде хаос, защото предстоящите месеци според браншовиците са най-интензивни за сключване на договори. Това от своя странщяло да доведе до негативни последици и за администрирането на споразумения за масиви от земеделски земи. Поради това от асоциацията предлагат да няма промяна в сроковете, или поне да бъде отложена.

От асоциацията на собствениците на земеделски земи виждат цялостен проблем в това, че предложеният нов механизъм ще бъде неработещ и ще създаде огромни затруднения заради прекалено многото обстоятелства и критерии, на базата на които да се определят правоимащите, особено при животновъдите.

Неразбираемо за тях е например предлаганото предимство за биологично сертифицирани животни и пасища, при условие че става въпрос за пасищно отглеждане. То самото било биологична практика, независимо дали има издаден сертификат.

Ако въпреки това правилата се изменят сега, за да се спазят принципите за правна сигурност и защита, от асоциацията искат влизането им в сила да се отложи за 1 януари 2026 г. Така ще се даде възможност на фермерите да се адаптират към новите условия.