През 2020 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 7002 лв. и нараства с 6.2 на сто спрямо 2019 година, съобщи Националният статистически институт. За последните десет години (2011 - 2020 г.) общият доход средно на човек от домакинство се увеличава 1.9 пъти.

През 2020 г. българските домакинства са изразходвали 6220 лв. средно на човек, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година. За периода 2011 - 2020 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.8 пъти.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 4.4 на сто през 2020 г. в сравнение с 2019 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2020 г. спрямо 2011 г. - 165.9 на сто. (Реалните доходи се изчисляват, като номиналните доходи се дефлират със средногодишните индекси на потребителските цени).

Таблица: НСИ

През периода 2011 - 2020 г. -

  • доходът от работна заплата през 2020 г. е 3 927 лв., увеличава се с 5.3 на сто спрямо 2019 г., а нарастването му в сравнение с 2011 г. е 2 пъти;
  • доходите от пенсии за последната година са 2 018 лева. Те нарастват с 12 на сто спрямо 2019 г. и със 77 на сто в сравнение с 2011 година;
  • доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 434 лв. и се увеличават с 3.1 на сто спрямо 2019 г., а спрямо 2011 г. - с 50.7 на сто;
  • доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 46 лв. и намалява спрямо 2019 г. със 17.9 на сто, а в сравнение с 2011 г. - с 8 на сто;
  • доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 204 лева. Те нарастват с 5.2 на сто спрямо 2019 г. и с 63.2 на сто спрямо 2011 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2020 г. той е 56.1 на сто, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г. и с 4.3 процентни пункта повече спрямо 2011 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 31.8 на сто от общия доход на домакинствата през 2020 година. От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 28.8 на сто, който е с 1.5 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 1.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2011 година.

През 2020 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6.2 на сто и намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и с 1.4 процентни пункта спрямо 2011 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.7 на сто и намалява спрямо 2019 г. с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2011 г. намалението е с 0.6 процентни пункта.

През периода 2011-2020 г. се наблюдават промени при някои видове разходи средно на лице от домакинство:

изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2020г. са 1 872 лв., или с 2.1% повече спрямо 2019г. и с 48.0% повече в сравнение с 2011 година;

разходите за облекло и обувки през 2020 г. са 188 лева. В сравнение с предходната година те намаляват с 6.9%, а спрямо 2011 г. нарастват 1.8 пъти;

разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия,горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 121лева. В сравнение с 2019 г. те нарастват с 5.1%, а спрямо 2011 г. - с 90.3%;

за здравеопазване през 2020 г. cа изразходвани 388 лв. - с 0.5% повече от 2019г. и 2 пъти повече спрямо 2011 година;

за транспорт и съобщения през 2020 г. са похарчени 700 лв., което е с 4.1% по-малко от 2019 г. и 1.9 пъти повече спрямо 2011 година;

разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2020 г. са 250 лева. В сравнение с 2019 г. те намаляват с 22.4%, а спрямо 2011 г. се увеличават 2.1пъти;

през последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 860 лв. и се увеличават с 4.9% в сравнение с 2019 г., а спрямо 2011 г. нарастват над 2 пъти.

През 2020 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30.1%, което е с 0.6 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 6.1 процентни пункта по-малко спрямо 2011 година.