В ЕС процентът на риск от бедност за хората на възраст под 65 години, живеещи в домакинства с много ниска интензивност на труда, е 64,0% през 2020 г. Този процент варира от 48,7% в Дания и 49,9% в Ирландия до повече от 70,0% от населението в девет държави-членки на ЕС. Той достигна връх от 85,4% в Литва, следвана от Румъния (84,2%), Латвия (80,6%) и България (80,2%).

Данните за 2020 г. показват, че заетостта е помогнала на хората да не изпаднат в бедност, отбелязва Евростат. Процентът на риск от бедност е 64,0% за хората на възраст под 65 години, живеещи в домакинства с много ниска интензивност на труда, в сравнение с 5,3% за хората, живеещи в домакинства с много висока степен на интензивност на труда. В същото време процентът за хората, живеещи в домакинствата със средна интензивност на труда е 23,6%.

Процент на риск от бедност за хора на възраст под 65 години, живеещи в домакинства с много ниска интензивност на труда

Източник: Евростат

Колкото по-висока е интензивността на труда в едно домакинство, т.е. колкото по-близо до пълна заетост са членовете в него, толкова по-малка е вероятността те да бъдат изложени на риск от бедност. 

Евростат посочва, че интензивността на труда се определя като съотношението на общия брой месеци, през които всички членове на домакинството в трудоспособна възраст са работили през референтната година и са получавали доходи, и общия брой месеци, в които същите членове на домакинството теоретично биха могли да работят през същия период.

Показателят се онагледява в три нива, вариращи от много нисък, до среден или много висок интензитет. Интензивността на труда се смята за много ниска, когато възрастните в домакинството са имали работно време, равно или по-малко от 20% от общия им комбиниран потенциал за работно време през предходната година. Обратно, то се смята за много висока, когато работното време на възрастните надвишава 85% от потенциалните работни часове.

Нива на риск от бедност по страни, на хора под 65 г. на базата на интензивност на труда в домакинствата, 2020 г.

Графика: Евростат