Правителството определи размера на линията на бедност за 2021 г. на 369 лв. - с 6 лв. по-висок в сравнение 2020 г. Сумата е в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната, съобщи пресцентърът на кабинета.

За 2020 г. линията на бедност е 363 лева - с 15 лева повече в сравнение с 2019 г.

От МС обясняват, че определеният размер от 369 лв. отразява потреблението на най-нискодоходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница, и е в съответствие с намаления икономически ръст и предприетите бюджетни разходи за преодоляване на икономическите и социалните последствия от Ковид-19.

Линията на бедност служи за разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище при определяне на конкретни мерки за социална защита. Тя е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

С определянето на линията на бедност от 369 лв. за 2021 г. финансовата подкрепа за около 670 000 хора с трайни увреждания ще нарасне с 1,9 на сто и ще запази покупателна си способност при очаквана инфлация от 0,1 на сто през 2020 г., пише в съобщението.

Какво се променя

Заедно с определения нов размер на линията на бедност МС днес прие допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност. Промените се налагат заради влошената икономическа ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса. Намерението е да се постигне по-прецизно определяне на линията на бедност и да се отговори на икономическата ситуация в страната в условия на криза, пише в съобщение на МС.

С промяната се създава възможност за определяне на линия на бедност за страната, когато през предходното тримесечие на текущата календарна година Националният статистически институт е отчел забавяне на темпа на растеж на Брутния вътрешен продукт. В този случай министърът на труда и социалната политика може да предложи размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, който не може да е по-нисък от равнището й през текущата година.

При прилагането на допълнената методика линията на бедност за 2021 г. ще се промени, в зависимост от ценовата динамика и потреблението на най-нискодоходните домакинства по време на пандемията.

Намерението, заложено в промяната, е през годината да се откроят ключовите рискови групи, които са най-застрашени от бедност. Ще бъдат актуализирани, съобразно негативните икономически тенденции и прогнози, средствата, необходими за населението в риск от бедност.

*Малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-ниско доходните 20% от домакинствата.