Ефективното използване на биомасата за производство на ток ще доведе до по - малко метан от селското стопанство. Това заяви Юлиян Семерджиев от ТЕЦ "Марица" 3 Димитровград. Метанът е 80 пъти по-вреден от въглеродните емисии, повече работни места и чисто производство са постижима цел, посочва Семерджиев.

Г-н Семерджиев, ТЕЦ "Марица" 3 Димитровград заяви намерение за използване на биогаз, с който частично да заменяте въглищата. Защо се насочихте в тази посока?

Ние в момента имаме разрешение в комплексното си разрешително да използваме биомаса. Да влагаме биогаз е следващата логична стъпка. Причината е, че над определен капацитет е по-добре биомасата да се преобразува в био газ, за да е по-ефективно и още по-чисто производството. Така се намаляват емисиите метан от селскостопанските дейности, а знаете, че те са много по-вредни. Биомасата може да бъде решение за едновременна трансформация на два сектора - енергетика и селско стопанство.

Как ще се трансформират два сектора с едно усилие?

Да започнем от там, че биомасата са растителни остатъци от селското стопанство - сламата, която остава след посевите на пшеница, стеблата на слънчогледа.... Ако тези остатъци се оставят да загният, отделят огромни количества метан, особено в по-влажни зони. Може би по - голямо количество се отделя само от говеждата тор. В същото време те са много подходящи за производство на биогаз или директно влагане, като така се прекъсва процесът на отделяне на метан и имат нула въглеродни емисии. Метанът има 80 пъти повече принос за глобалното затопляне от въглеродния диоксид. Проучване от Програма на ООН за околната среда установява, че намаляването на емисиите на метан, свързани със селското стопанство, би било от ключово значение в битката срещу изменението на климата. Затова и ЕК толкова много насърчава производството на биогаз от селскостопански продукти.

Това как ще се отрази на работата на ТЕЦ "Марица" 3 Димитровград?

На първо място означава трансформиране на едно въглищно в чисто производство. На второ място означава повече работни места, а признанието, което получихме през миналата година от Министерство на труда и социалната политика, е едно малко доказателство, че сме добър и желан работодател. Мисля, че в момент, в който икономическата криза вилнее, са важни както всеки мегават произведена електрическа енергия, така и всяко работно място. Плановете за чисто производство са важни, защото те означават съхранение и увеличение на работните места и по - добра околна среда. Няма да пропусна да кажа, че въздухът в Димитровград е зависим и от движението на въздушните маси от Маришкия басейн, но смятам че е дошло време всички централи да вървят в посока на подобряване на екологичните си норми.

Вие често обяснявате, че движението на въздушните маси има значение за по - високите стойности, измерени от станцията.

Мисля, че откакто възобновихме производството, имаме над 30 извънредни проверки, а мобилна станция миналата година беше позиционирана за около 2 месеца на метри от нас. Няма нито едно отчетено завишение от димните газове, които излизат от комина на централата. Наистина имаме предписания, но те касаят други технически аспекти, свързани с производствения процес. Последното, например, беше за превишение на използването на биомаса и ние го обжалваме.

С какви аргументи обжалвате?

Както вече обясних, използването на биомаса е екологично чисто решение. В разрешителното е заложено 20% от въглищата да бъдат заменени именно с нея. Смятам, че екологичната инспекция неправилно разделя това количество по равно на 12 месеца, предвид, че това е разрешен годишен обем, а не месечен. Това е само формалната страна на нещата. Но от друга страна, считаме, че РИОСВ са в абсурдната ситуация да ни глобяват, че произвеждаме по - чисто, защото това означава, че сме използвали повече биомаса, за сметка на по - малко въглища. Не случайно в издаденото ни Разрешително за емисии на парникови газове, потокът от емисиите, водещи до парникови газове от изгаряне на биомаса, са категоризирани като незначителни, докато тези от изгаряне на въглища са категоризирани като големи. Видно е, че се касае за колизия между обществения интерес и това, което контролните органи "бюрократично" ни предписват.