Експлоатацията на "ТЕЦ Марица 3" не води до нарушаване на пределно допустимите норми на вредни вещества, заяви главният юрисконсулт на централата Юлиян Семерджиев. Ако не спазвахме екологичното законодателство, отдавна дейността ни щеше да бъде преустановена от компетентните органи, добави той. 

- Г-н Семерджиев, разкажете ни накратко за "ТЕЦ Марица 3". С какво се предприятието се отличава от другите централи в страната?

- "ТЕЦ Марица 3" е основана през 1951 година и е една от най-старите действащи централи в страната. Към настоящия момент енергията се произвежда от блок с мощност 120 мегавата, който работи от 1971 година.

Дружеството се отличава с постигната значително по-ниска себестойност на произвежданата енергия в сравнение с някои много по-скоро построени електроцентрали, използващи същото гориво.

Много топлофикации разпалват на мазут. И при Вас ли е така?

Не. Мазутът не кореспондира с нашите представи за екология. "ТЕЦ Марица 3" използва за разпалване и стабилизация на горивния процес в аварийни ситуации природен газ, който е много по-екологичен в сравнение с мазута.

Още от 1991 година работи газовото стопанство, което свързва Централата с автоматичната газорегулираща станция на "Булгаргаз". Постигнат е положителен екологичен ефект, защото капацитетът на стопанството позволява захранване на паро-газов модул като чисто кондензационен.

Хората най-много се интересуват от екологията. В града се говори, че не спазвате екологичното законодателство.

Централата притежава валидно комплексно разрешително, издадено от МОСВ след изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, с което ни разрешава извършването на производствена дейност с наличните мощности. С извършването на оценка на въздействието върху околната среда е доказано, че централата може да произвежда енергия съгласно установените стандарти за екология.

Независимо от близостта до града, след извеждането на топлофикационната част резултатите от имисионния контрол на атмосферния въздух в Димитровград показват, че експлоатацията на централата не води до нарушаване на пределно допустимите норми на вредни вещества.

Ако не спазвахме екологичното законодателство, отдавна дейността ни щеше да бъде преустановена от компетентните органи.

Притежава ли дружеството очистващи съоръжения за намаляване на вредното въздействие върху околната среда?

Естествено! От 2013 година работи сероочистваща инсталация, която значително подобрява екологията.

Изходящите газове на парогенератора на енергийния блок постъпват в монтираните 2 броя електрофилтри, които служат за допълнително очистване от вредни газове. Филтрите притежават 99.2% ефективност на обезпрашаване. Уловената пепел и отделената сгурия се транспортират на специално пригоден за целта сгуроотвал.

Не изхвърляме отпадни промишлени води и мониторингът на качеството на подземните води в района на централата не показва замърсявания.

Предвид факта, че въглищата няма да бъдат използвани още дълго. Към какви инвестиции сте се насочили?

Насочили сме се към изработване и реализация на високоефективни проекти с висока възвръщаемост. Все още сме на етап събиране на информация и подготвяне на инвестиционно намерение, но за сега разглеждаме възможността на територията на Централата да бъдат изградени 2 или 3 парогазови кондензационни модула за производство на електрическа и топлинна енергия с обща мощност по 120 мв с високи динамични показатели за регулиране на енергийната система или комбинирани. Ако подобни съоръжения бъдат изградени на територията на Централата, инвестиционните разходи ще бъдат значително по-ниски в сравнение с изграждането им на нова площадка.

Има ли необходимите предпоставки за подобна мащабна инициатива от Ваша страна?

Основните да. Изградени са битови и административни помещения, както и помощни стопанства. "ТЕЦ Марица 3" е единственият крупен енергиен обект в областта и в дружеството е съсредоточен квалифициран персонал с богат опит. Имаме изграден газоразпределителен пункт, имаме собствени водоизточници, които гарантират независимост. В 'ТЕЦ Марица 3" оборотният цикъл на промишлената вода е затворен, което елиминира риска от замърсяване на почвата и водите в региона.

Не на последно място важна предпоставка за реализацията на подобен проект е и възможността за директно битово енергозахранване на Димитровград и атрактивни цени на топлинната енергия за промишлените консуматори.

Как ще стане възможно предлагането на атрактивни цени?

В условията на конкурентен пазар "ТЕЦ Марица 3" може да предлага атрактивни цени на произведената електрическа енергия чрез непрекъснато подобряване на технико-икономически показатели, увеличаване на разполагаемостта и постигане на ниска аварийност.