Бързият ръст на световната водородна икономика може да доведе до значителни геоикономически и геополитически напредък. Това ще създаде нови взаимозависимости в света. В зависимост от намаляването на традиционната търговия с нефт и газ ще възникват нови центрове за геополитическо влияние, базирани на производството и използването на водорода. Това заявяват в доклада "Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor" си експертите от Международната агенция за възобновяеми източници на енергия (IRENA). 

IRENA прогнозира, че през 2050 г. водородът ще покрива до 12 % от световното енергийно потребление.

В докладът са публикувани и графики, показващи различните прогнози за дела на водорода в крайното потребление на енергия в света през 2050 г.

"Именно зеленият водород ще изкара на пазара много нови участници, диверсифицирайки маршрутите на доставки, прехвърляйки властта от малцината към многото. При международно сътрудничество пазарът на водород може да стане по-демократичен и приобщаващ, предлагайки възможности както за развитите, така и за развиващите се страни".

Според оценката на IRENA, през 2050 г. над 30 % от водорода ще преминава през националните граници. Това е много повече от дела на природния газ, който сега се експортира.

Някои страни, които смятат да внасят водород вече развиват специална водородна дипломация. Сред тях например са Япония и Германия. Износителите на изкопаеми горива все по-често разглеждат чистия водород като привлекателен начин за диверсификация на икономиките си. Това например са Австралия, Оман, Русия, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Те обаче се нуждаят от по-широки стратегии, тъй като водородът не компенсира загубата на приходи от петрол и газ.

Техническият потенциал за производството на водород значително надхвърля предполагаемото световно търсене. Страните, които в най-голяма степен ще са в състояние да произвеждат евтина възобновяема енергия ще са и в най-добро положение за производството на конкурентоспособен зелен водород. Въпреки че такива страни като Чили, Мароко, Намибия днес са нето вносители на енергия, те може да станат експортьори на зелен водород.

Потенциалът на такива региони като Африка, Америка, Близкият Изток и Океания може да ограничи рискът от концентрация на износа, но много страни ще имат нужда от трансфер на технологии, инфраструктура и мащабни инвестиции.

Дялове на водорода като енергиен източник през годините напред и в процент от търсенето на енергия

Графика: IRENA

Що се касае за потреблението на водород, то сериозният ръст се очаква едва в средата на 2030-те години. През този период зеленият водород вече ще се конкурира по стойност с водорода от изкопаемите горива по целия свят. Това може да се случи по-рано в такива страни като Китай, Бразилия и Индия. 

Зеленият водород може да подобри енергийната независимост, сигурността и устойчивостта чрез намаляване на зависимостта от внос и волативността на цените, както и до увеличаване на гъвкавостта на енергийните системи, смятат експертите от IRENA.

3e-news.net