Депутатите от управляващото мнозинство - Виктория Василева, Ивайло Мирчев, Мирослав Иванов и Георги Свиленски, внесоха проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, чрез които се предлага членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да се намалят от девет на пет.

Предвижда се съкращаване на броя на членовете в състав "Енергетика" от четирима на двама, както и премахването на изискването за един член на КЕВР с юридически стаж и един член с опит в сферата на икономиката.

Така регулаторът ще има петима комисари, от които един председател, двама членове с опит в енергетиката и двама с опит във водоснабдителните и канализационни услуги.

В мотивите на законопроекта пише, че чрез този начин ще се оптимизира численият състав на КЕВР като независим колегиален орган, като ще бъдат реализирани значителни финансови и икономии, като тези средства могат да бъдат пренасочени към по-добро експертно обезпечаване на комисията.

Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта на водоснабдяването и канализацията", като такъв се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и в търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на друга държава членка.

В  проекта е изложено подробно къде трябва да е придобит стажът в областта на енергетиката, респективно в областта на водоснабдяването и канализационните услуги.

В мотивите за предлаганите промени се отбелязва още, че променящият се енергиен сектор изисква "кръстосано боравене" с информация (по отношение на електричество, газ и развитие на пазарите на едно и дребно), познания и опит, както и поглед върху различни сегменти и сектори. Затова предложеното разширение на дефиницията за стаж в енергетиката, обхваща и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банково дело, свързано с енергийния сектор.

В заключителните разпоредби на законопроекта е записано, че с влизането му в сила се прекратяват мандатите на членовете на КЕВР с юридически стаж и стаж в областта на икономиката. Освен това в деня, в който влезе в сила, чрез жребий се прекратява мандата на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката. Жребият се провежда в парламента измежду членовете на комисията със стаж в областта на енергетиката, чийто мандат не е изтекъл.