Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в ЕС достигна 22% през 2020 година. Това е с 2 процентни пункта над целите за 2020 година, стана ясно от представените днес статистически данни на Евростат.

Това е голямо постижение и важен крайъгълен камък по пътя на ЕС към климатична неутралност през 2050 година.

Възобновяеми енергийни източници по страни и дялове

Източник: Евростат

От данните се вижда, че страната ни е преизпълнила ВЕИ целите си за 2020 г. У нас 23,3% от крайното енергийно потребление е било от зелени източници. При разглеждане на националните цели 26 държави членки на ЕС успяха да ги постигнат, а повечето дори ги надвишават през 2020 г.

Държавите членки, които значително надхвърлиха целите си за 2020 г., са Швеция, Хърватия (и двете с по 11 процентни пункта) и България (със 7 процентни пункта).

С повече от половината от брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници, Швеция е с далеч най-висок дял сред членките на ЕС през 2020 г. (цели 60%), изпреварвайки Финландия (44%) и Латвия (42%).

В противоположния край на скалата с най-нисък дял на възобновяемите енергийни източници са Малта (11%), следвана от Люксембург (12%) и Белгия (13%).

В България бяха въведени солидни преференции за соларни и вятърни централи, като по този начин страната ни постигна и преизпълни целта с постигнатия над 23-процентен дял. 

3e-news.net