Национално представителните работодателски организации настояват в кризисната ситуация спешно да се предприемат мерки, които да дадат необходимата прогнозируемост и спокойствие на небитовите потребители за цената на електроенергията, така че да не се налага ограничаване на дейността, загуба на работни места и намаляване на доходи на наетите лица.

Смятаме, че такива мерки могат да бъдат единствено отпадането на действащия таван за компенсиране, както и ясно и категорично изразена позиция от страна на правителството, че срокът за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до окончателното нормализиране на цените на електроенергията, пишат в позицията си работодателите до премиера, с копие до ресорните министри.

Още в началото на годината работодателите настояха за компенсиране на 75% от консумирания борсов ток и за отпадане тавана на държавната помощ.

Според работодателите тези две мерки ще действат и в посока намаляване на общото ниво на инфлационния натиск и така ще подкрепят покупателната способност на доходите на всички българи.

Работодателските организации настояват за незабавна среща с премиера, на която да се набележат и огласят мерки за овладяване на ситуацията. След започване на военния конфликт в Украйна се задълбочава кризата с цената на електроенергията за небитовите потребители, като през последните няколко дни тя става все по-драматична и заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените, вместо на доходите, и масово обедняване, се изтъква в писмото на работодателите.

Средната цена на електроенергията достигната на БНЕБ - сегмент "Ден напред", за 8 март 2022 г. е 839,61 лв./MWh, като в някои часове надвишава 1170 лв./MWh, което е абсолютен рекорд, изтъкват работодателите. Устойчив и последователен ценови ръст се наблюдава през последните дни както на нашия пазар, така и на съседните регионални и европейски пазари.

Обезпокоителен за работодателите е и фактът, че на другия сегмент - "Двустранни договори", също през последните дни, се сключват сделки по месечни контракти в диапазона 642 - 650 лв./MWh за базов товар, т.е. установени са ценови нива, близо два пъти по-високи в сравнение с цените преди началото на военния конфликт. Пазарът на фючърси - както месечни, така и за тримесечието също демонстрират красноречив ръст от над 50 на сто, отчитат работодателите.

По тази причина според бизнеса действащите мерки от страна на правителството вече не са достатъчни. До края на месец март схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия в размер на 75 на сто от разликата между действителната пазарна цена за съответния месец на БНЕБ, пазар "Ден напред", и действителната пазарна цена за м. юли м. г. (185,59 лв./MWh), но не повече от 250 лв./MWh, е крайно лимитирана и недостатъчна.

При средномесечна цена от 750 лв./MWh, например, каквато вече е вероятно да постигнем, компенсацията ще се ограничи до 250 лева, а ще останат ефективно за плащане от небитовите потребители непосилните 500 лв./MWh, изчисляват работодателите.

В същото време, според тях, само в АЕЦ "Козлодуй", само за месец март би се генерирал допълнителен ресурс (непланирана печалба) над 950 млн.лв., при необходим ресурс за компенсиране на всички потребители на електроенергия на свободния пазар по сегашната формулата и без таван в размер на част от тази сума - между 720 и 790 млн. лв. (в зависимост от електропотреблението за месеца).

Работодателите настояват без отлагане правителството да реализира поетия пред обществото ясен ангажимент за съществено облекчаване на административните процедури при изграждане на ВЕИ за собствено потребление от предприятията.