Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ предлага да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 190 лв./MWh (75 на сто от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена). Това е записано в писмо от Асоциацията до служебния Стефан Янев, с копие до ресорни министри.

Източник на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Според Асоциацията компенсациите следва да се изплащат, докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им - 75 на сто от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена.

От АОБР предлагат експертите в КЕВР и Министерството на енергетиката да обсъдят модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като "задължения към обществото", такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена - за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия.

Като допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители се предлага и създаване на платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност (напр. допустимост по наредбата за зелена отстъпка), да могат да наддават за дългосрочни договори.

Според АОБР трите мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект - така че да не се постигне свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), ще доведат до справедливо редуциране на ценовия натиск над крайните потребители - както битови (през регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар).

Действащата Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение на Министерския съвет номер 739 от 26 октомври 2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията за октомври и ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh., посочват от АОБР.

Срокът на действие на тази мярка изтича в края на настоящия месец, а борсовите цени на електроенергията продължават да нарастват на прага на зимния сезон, напомнят работодателите. По техни разчети средноаритметичната цена за октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за периода 1-23 ноември 2021 г. е 403,49 лв./MWh (284,49 лв./MWh над прогнозната пазарна цена).